Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  GENEL BİLGİLER  
YAZICI DOSTUSAYFAYI YAZDIR
 İç Mimarlık

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

İç Mimarlık Bölümü  

 

 

 

 

 

 

SOCRATES II – ERASMUS

YÜKSEK LİSANS KILAVUZU

 

 

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Yusuf Gürçınar

 Phone: (+ 90‑322) 338 6084/2971

E-posta:yusgur@cu.edu.tr

 

SOCRATES / ERASMUS-ECTS Yöneticisi

Prof. Dr. Yusuf Gürçınar

 

Adres

Çukurova Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık Bölümü

01330 Balcalı - Adana-Türkiye

 

                                        Telefon : (+ 90‑322) 338 60 84/2971

                                        Fax      : (+ 90‑322) 338 81 15

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

                                                                              SAYFA

 

1. İÇ  MİMARLIK  BÖLÜMÜ                                                         3

    EĞİTİM  PROGRAMI  İLE  İLGİLİ  BİLGİLER

IÇ MİMARLIK ANASANAT PROGRAMI                   3

IÇ MİMARLIK NEDİR?                                                3

İÇ MİMARLIK EĞİTİMİNİN AMACI                          3

DERS PROGRAMI                                                         4

HİZMET ETTİKLERİ ALANLAR                                  4

            BÖLÜMÜN AKADEMİK ALTYAPISI              5

      BÖLÜMÜN FİZİKİ ALTYAPISI                                   5

 

2. İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS

     DERS PROGRAMI                                                              8

             AKADEMİK KADRO                                                  8

                   YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ                       9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ç.Ü.

GÜZEL  SANATLAR  FAKÜLTESİ

İÇ  MİMARLIK  BÖLÜMÜ 

EĞİTİM  PROGRAMI  İLE  İLGİLİ  BİLGİLER

 

İÇ MİMARLIK ANASANAT  PROGRAMI

 

Mesleğinin gereksinimi olan üstün nitelikli tasarımcı ve sanat elemanı yetiştirme amacı ile 1994 Bölüm olarak kurulan ve İç Mimarlık Bölümünde Lisansüstü eğitime başlanılmıştır. Yapılan sanat ağırlıklı eğitiminin gereği olarak 1999 yılında Güzel Sanatlar Fakültesine aktarılan İç Mimarlık Bölümüne yeterli fiziksel altyapı sağlanması üzerine 2000 yılında lisans öğrencileri alınarak eğitim yelpazesi genişletilmiştir. 

Lisans düzeyinde diploma veren eğitimin süresi 4 yıldır. Sosyal Bilimler  Enstitüsü bünyesinde ise 2 yıllık yüksek lisans ve çalışma alanına bağlı olarak konusunda deneyimli olan diğer üniversitelerdeki İç Mimarlık Bölümleri ile ortak olarak 4 yıllık sanatta yeterlik eğitimleri verilmektedir.

İç Mimarlık Bölümü’nde eğitim ve öğretim; teorik dersler, atölye çalışmaları, maket çalışmaları, seminerler, stajlar ve benzeri çalışmalar, inceleme gezileri ve diploma çalışmasından oluşan bir bütündür. Eğitim dili Türkçe’ dir.

İÇ MİMARLIK NEDİR?

İç Mimarlık, öznesi olan kullanıcının fizyolojik ve psikolojik tüm ihtiyaçları ile yaşam mekanlarını donatı ve her türlü mekansal öğe ile tasarlama- yaratma sanatıdır.

İÇ MİMARLIK  EĞİTİMİNİN AMACI

İçmimarlık, birey ve toplulukların değişik amaçlarla yararlandıkları özel ve genel tüm çevrenin ve mobilyaların tasarlanması doğrultusunda, öğrencilerin eleştirel düşünme, sanatsal ve biçimsel araştırma, yakın disiplinlerle ortak çalışma yöntemlerine uyum, kişisel yetenekleri ile tasarımlama yönlerinin gelişmesini amaçlar.

İçmimarlık mimari yapı bütünlüğünde açık - kapalı her çevrenin, hacim donatı değerleri ile birlikte işlevselliğinin incelenerek insan faktörü, fizyolojik, ergonomik, psikolojik değerler, sosyo-ekonomik kriterler paralelinde planlaması ve bilimsel, sanatsal, teknik kuramların organizasyonudur. Bu organizasyon, yapı, hacim, işlev, birey, toplum ile biçim, renk, malzeme, teknik, zaman, ekonomi, kuramlarının bilimsel, sanatsal, teknik içeriğinin, bilgide, beceride, tasarım yeteniğinde bütünleşmesiyle gerçekleşir.

Eğitim sürecinde, görme, algılama, düşünme, inceleme, irdeleme, fikir geliştirme, uygulama biçimleri, araştırma ve karşılaştırma yöntemleri ile analiz-sentez metodları kuramsal anlatımlar, deneysel pratik uygulamalar alan öğrenciler tasarım becerilerini geliştirerek içmimarlık mesleğine hazırlanırlar.

Eğitim programı, konu ağırlıkları dengelenerek,

·                   İçmimarlık - Çevre Tasarımı ve

·                   İç Mimarlık - Mobilya Tasarımı adları ile iki sanat dalı olarak sürdürülmektedir.

 

 

 

DERS PROGRAMI

İçmimarın sorumluluğunun, iç mekan organizasyonunu ve iç mekanların düzenlemesini sanatsal, konstrüktif ve teknik olarak insan faktörünü ve ihtiyaçlarını esas alarak çözümleme olmasından dolayı iç mimarlık eğitiminde 

·                   İç mekan düzenlemesi,

·                   Mobilya ,

·                   Yapı elemanları, ve

·                   Donatı elemanları eğitimin temelini oluşturmaktadır.

Teknolojide yeni gelişmelerin integrasyonunu hemen mümkün kılabilecek şekilde hazırlanan ders programı sanat eğitiminin bilim ve teknik ile kombine edilmesi ile oluşturulmuştur. Eğitimin temelini stüdyolar oluşturmaktadır. Burada tasarımcılar basitten çok karışığa iç mekan sorunlarını ele alarak fonksiyonel, sanatsal, konstrüktif ve teknik yönden optimal çözümleri ararlar. Çözümlerinde almış ve almakta oldukları sanat tarihi, teknoloji, çizim, temel tasarım ve diğer derslerindeki bilgilerin sentezini yapmaları sağlanır.

 

HİZMET ETTİKLERİ ALANLAR

Ders programı, mezun öğrencilerin disiplinler arası iş ortamına uyumlu katılımını sağlayabilecek özelliklerde, diğer disiplinlerle, örneğin; mimarlar, mühendisler, peyzaj mimarları, ticari, kurumsal veya yerleşim projelerinde tasarım yapan planlamacılar ile işbirliğine girebilmelerine olanak verecek şekilde tasarlanmıştır. Çalışma alanları, eğitim-ögretim programlarında mimariden endüstri tasarımına uzanan bir genişlikte tasarlandığı ve uygulandığı için, uyum sağlayabilecekleri iş ortamları da bu paralelde geniş olacaktır.

 

Bu kapsamda; ögrenciler arzu ederlerse akademik araştırma ve çalışmalarına devam ederek, akademik yönü seçebilirler. İsterlerse kendi tasarım bürolarını oluşturup, proje ve uygulama yapabilirler. En önemli nokta ise henüz Türkiye’de olmayan, ama uygulamaya geçilmesi kaçınılmaz olan “mekan yönetimi”dir. Bu gerçekleştiğinde yapı kullanma ruhsatı alınan mekanların işletme yetki ve sorumluluğu bir iç mimara verilmelidir. İç mimarlar doğal olarak devlet veya özel sektörde idari ve teknik kadrolarda yer alabileceklerdir. Ayrıca mesleki formasyondan oluşan bir yandan sanat-tasarım, diğer yandan da teknik-uygulama ağırlıklı eğitim-öğretim söz konusu olduğundan, iç mimarlar çok yönlü ve geniş iş imkanlarına sahip olacaklardır.

Genel olarak iç mimarların hizmet ettikleri alanlar şöyle sıralanabilir:

a.       Mekan tasarımının ilk aşamalarından, etüdlerden, uygulamaların bitimine kadarki (karar verme-uygulama) süreci gerçekleştiren ekip içinde yer alır. Mekana özgü mobilyaların (ekipmanların) elde edilen veriler doğrultusunda boyut ve kullanım verilerini saptar, özgün biçimleri gerçekleştirir.

b.      İç mekanın yeniden düzenlenmesine,yeni bina yapımından daha sık gereksinim duyulduğu bir gerçektir. Yapımı tamamlanmış veya eski işlev dışında yeni bir işlev kazandırılacak yapıların iç mekanlarında öngörülen yeni işlevi, insanın yaşam ve davranış biçimlerine göre çözümler ve düzenler.

c.       Kültür kalıtı ya da tarihi eser olarak belirlenmiş eski yapıların iç mekanlarının ve bu mekanlarda yeralan ögelerin (mobilya, yapı elemanları vb.) saptanması ve restorasyonunu yapar. Böylece geleneksel sanat ve kültürümüzün benimsetilmesi ve tanıtılmasına aracı olmak da iç mimarın çalışma alanı içine dahil olmaktadır.

Mezunların iş olanakları kamu ve özel sektörde yaygın bir alana sahiptir. Mezun olan öğrenciler farklı ölçeklerde üretim yapan kuruluşlarda ( tasarım bürosu, atölye, fabrika) görev alabilmekte ya da kendi büro veya atölyelerini açabilmektedirler

 

BÖLÜMÜN AKADEMİK ALTYAPISI

Ders verecek elemanları EK 3’ te tablo olarak verilmiştir.

 

 

Ek 3: Ders verecek elemanlar

 

 

 

Tam

Yarı

Halen çalışmakta olduğu

Adı Soyadı

Ünvanı

Zamanlı

Zamanlı

Üniversite

Bölüm

Yusuf  Gürçınar

Prof.. Dr.

x

 

Çukurova Üniversitesi

İç Mimarlık Bölümü

Didem Baş

Yard. Doç.

x

 

Çukurova Üniversitesi

İç Mimarlık Bölümü

Alp Uludere

Öğr. Gör.

(Yük. Mim)

x

 

Çukurova Üniversitesi

İç Mimarlık Bölümü

Gözde Ramazanoğlu

Dr.

x

 

Çukurova Üniversitesi

İç Mimarlık Bölümü

Derslerin yürütülmesi için gerekli olan uzman ve yardımcı personel listesi

 

 

 

Tam

Yarı

Halen çalışmakta olduğu

Adı Soyadı

Ünvanı

Zamanlı

Zamanlı

Üniversite

Bölüm

Tülay Özdemir

Arş. Gör.

x

 

Mimar Sinan  Üniveristesi

İç Mimarlık Bölümü

Yeşim Gürani

Arş. Gör.

x

 

Hacettepe Üniversitesi

İç Mimarlık Bölümü

Tunç A. Tülücü

Arş. Gör.

x

 

Gazi

Üniversitesi

Mimarlık Bölümü

Bihter Z. Turgay

Arş. Gör.

x

 

Çukurova Üniversitesi

İç Mimarlık Bölümü

Mustafa Karakuş

Teknisyen

x

 

Çukurova Üniversitesi

İç Mimarlık Bölümü

Mehmet Gani

Memur

x

 

Çukurova Üniversitesi

İç Mimarlık Bölümü

 

Akademik  Personel                                                                        E-Posta Adresleri

 Prof.Dr. Yusuf Gürçınar                                                                    yusgur@cu.edu.tr

Yrd. Doç. Didem Baş                                                                        didembas@cu.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Mukaddes Gözde Ramazanoğlu                 gozderamazanoglu@yahoo.com

Öğr.Gör.H. Alp Uludere                                                                     auludere@cu.edu.tr

 

 

BÖLÜMÜN FİZİKİ  ALTYAPISI

Programın yürütülebilmesi için teknoloji atölyesine, bilgisayar laboratuvarına, stüdyo ve dersliklere gereksinim vardır.

 

Mevcut Fiziki Olanaklar

1-Tasarım Stüdyosu     2 adet  37,5 m2   (toplam 75m2 ) 

2. Arş. Gör. Odası       1 adet    35 m2  

3. Yüksek Lisans Seminer ve Çalışma odası 1 adet 25 m2  

4. Sekreterya                1 adet    25 m2  

5. Fakültemizin Bölümlerinin 1 adet Multimedya aletleri ile döşeli ortak kullanıma açık seminer  odası 35 m2  

6-. Fakültemizin Bölümlerinin ortak kullanıma açık Derslikler  2 adet (5,6x7) 39 m2    (toplam 78 m2 )     

7-. Fakültemizin Bölümlerinin ortak kullanıma açık Şövaleler ile tefrişli Tasarım Atölyesi 1 adet (7,5 x 10,40) 78 m2                     

8.Değişik Fakültelerin döner sermayelerine ait Ahşap, Demir ve Boya Atölyelerinden kendi teknoloji laboratuvarımız kuruluncaya kadar faydalanılacaktır.

9. Teknoloji Laboratuvarı 1 adet 37,5 m2 .

10. Fakülteye ait  10 adet bilgisayarın bulunduğu 1 adet CAD Laboratuvarı

                                                                       

Belirtilen mekanlarda 46 adet lisans öğrencisi ile 10 adet yüksek lisans öğrencisi rahatlıkla eğitim-öğretim yapabilecektir.

 

Mevcut alanlara ek olarak aşağıda belirtilen fiziki alanlar kurulum aşamasındadır.

1.      Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı  (Bkz. Bölüm 3.4.2) 

2.      Teknoloji Geliştirme Laboratuvarı ve Modelaj Atölyesi            

3.      Aydınlatma  Laboratuvarı  ve Deney Setleri                               

4.      Akustik Laboratuvarı  ve Deney Setleri                                     

5.      Rölöve ve Restorasyon  Laboratuvarı                                      

6.      Yapı Malzemesi Laboratuvarı,                                                 

7.      Öğrenciler için 50 adet dolap, 60 adet sergileme ve teşhirleme standı, 22 adet proje ve poster sergileme panosu (120x150) ve 60 masa                  

8.      4 adet öğretim üyesi  ve 2 adet Öğr. Gör. ofisi seti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1. Mevcut Bilgisayar Ekipmanı

A. Bilgisayar Sistemleri

No

İşlemci Adı

Disk

Ram

Ekran

Ek Özelliği

Kullanım Amacı

Sayısı

A 1

intel pentium 4

40  GB

128 MB RAM

15"

 

Sekreterya ve tüm yazı işleri

1

A2

intel pentium 4

20  GB HD

16.0 MB Edo RAM

14"

CD-ROM

Araştırma ve Eğitim Amaçlı

1

A 3

intel pentium 4

40 GB HD

128 MB RAM

15"

CD-ROM

CD-Writer

Araştırma ve Eğitim Amaçlı

1

A4

intel pentium 4

20  GB HD

512 MB RAM

17"

CD-ROM

CD-Writer

Araştırma ve Eğitim Amaçlı

1

B. Yazıcı, Ploter ve Scannerlar

 

11

HP  Laserjet  5p  Yazıcı

Araştırma ve Eğitim Amaçlı

1

22

HP  Laserjet 1200  Yazıcı

Araştırma ve Eğitim Amaçlı

1

33

HP  430  A0  Plotter  Yazıcı

Sekreterya ve tüm yazı işleri

1

44

HP  Scanjet 4p  Tarayıcı

Araştırma ve Eğitim Amaçlı

1

55

Acer VUEGO 610S  Scaner Tarayıcı

Araştırma ve Eğitim Amaçlı

1

66

Kınderman  2500  Slayt  Makinası

Araştırma ve Eğitim Amaçlı

1

77

Video Kamera Panasonik RX 10

Araştırma ve Eğitim Amaçlı

1

88

Gold  Star  55 Ekran  Televizyon

Sekreterya ve tüm yazı işleri

1

99

Video Capture Kartı (Snazzi Gold ed. Video Set)

Araştırma ve Eğitim Amaçlı

1

110

Canon S-20  Digital  Fotoğraf  Makinesi

Araştırma ve Eğitim Amaçlı

1

B11

Slik M88 Fotoğraf Sehpası

Araştırma ve Eğitim Amaçlı

1

B12

Slayt Perdesi 180X180 Seyyar

Araştırma ve Eğitim Amaçlı

1

B13

Data  Projeksiyon  Cihazı

Sekreterya ve tüm yazı işleri

1

C. Programlar

 

C1

MS 2000 Advenced Server ve Windows XP işletimsistemleri

Araştırma ve Eğitim Amaçlı

1

C2

MS Office XP Pro

Araştırma ve Eğitim Amaçlı

1

C3

ALLPLAN 3 boyutlu mimari ve iç mimari tasarım programı 38 kullanıcı için lisanslı.

Araştırma ve Eğitim Amaçlı

                 38

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Ek olarak talep edilecek olan bilgisayar ekipmanı ve programları

A. Bilgisayar Sistemleri

No

İşlemci Adı

Disk

Ram

Ekran

Ek Özelliği

Kullanım Amacı

Sayısı

A 1

Pentium 4

80 GB

512  MB

197"

Multimedya Kit

Araştırma ve Eğitim Amaçlı

10

B. Yazıcı, Ploter ve Scannerlar

 

B1

Dıgıtal  Tablet A3

Araştırma ve Eğitim Amaçlı

1

B2

Laserjet  A4 yazıcı

Araştırma ve Eğitim Amaçlı

1

C. Programlar

 

C1

MS Office Pro,  14  kullanıcılı

Araştırma ve Eğitim Amaçlı

1

C2

ADOPE PHOTO SHOPE,  3 kulanıcılı

Araştırma ve Eğitim Amaçlı

1

C3

ADOPE PPREMIER,  3 kulanıcılı

Araştırma ve Eğitim Amaçlı

1

C4

WINZIP, VIRUS TARAYICILARI, INTERNET ve FTP PROG.

Araştırma ve Eğitim Amaçlı

1

 

 

Kütüphane

Üniversitemizin merkezi kütüphanesinde İç Mimarlık eğitimi için yeterli kitaplar bulunmaktadır.

 

 

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İÇ MİMARLIK ANA SANAT DALI   

           

Ana Bilim Dalı Başkanı               

Prof. Dr.  Yusuf Gürçınar

İç Mimarlık Bölümü

İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyeleri

Prof. Dr.  Yusuf Gürçınar

İç Mimarlık Bölümü

 

Y. Doç. Didem Baş

İç Mimarlık Bölümü

 

Dr.M.Gözde Ramazanoğlu

İç Mimarlık Bölümü

Yüksek Lisans Eğitimini Destekleyen

Prof. Dr. Erdoğan Gültekin

Peyzaj Mimarlığı

Ç.Ü. Öğretim Üyeleri

Y. Doç.Dr. Serpil Çerçi

Mimarlık Bölümü

 

Y. Doç.Dr. Suat Karaarslan

Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı

 

Dr. Birnur Eraldemir

Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı

 

YÜKSEK LİSANS  DERSLERİ

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

Ödev

koşul

ECTS

1. Sömestr

İM-701

İç Mimarlık Atölye  1

2

2

3

8

B

10

İM-703

İç Mekan Bilgisi ve Tasarım Yöntemleri

2

0

2

4

S

6

İM-705

İç Peyzaj Düzenlemeleri Tasarım Prensipleri

2

2

3

2

S

4

İM-707

İç Mimaride Aydınlatma Prensipleri

2

0

2

2

S

4

İM-709

Bilgisayar Destekli Tasarım 1

2

2

3

4

S

6

İM-711

Fonksiyonel Formların Plastik Tasarımı 1

2

2

3

4

S

6

İM-713

İç Mekanda Malzeme ve Uygulama Yöntemleri

2

0

2

2

S

4

İM-715

Araştırma Yöntemleri ve Yazım Kuralları 1

2

0

2

4

S

4

IM-717

Mekanda Yeniden İşlevlendirme 1

2

2

3

4

S

6

IM-719

Mimari Bezeme

2

0

2

2

S

4

İM-700

Uzmanlık Alan

4

0

4

0

 

4

 

TOPLAM

20

8

24

30

 

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

T

U

K

Ödev

koşul

ECTS

2. Sömestr

İM-702

İç Mimarlık Atölye  2

2

2

3

8

B

10

İM-704

Konutlarda İç Mekan Organizasyonu

2

0

2

4

S

6

İM-706

Bina İç ve Dış Yüzeylerinde  Yapılan Bitkilendirmelerde Konstrüktif  Sorunlar

2

2

3

2

S

4

İM-708

İç Mimaride Aydınlatma Uygulamaları

2

0

2

2

S

4

İM-710

Bilgisayar Destekli Tasarım 2

2

2

3

4

S

6

İM-712

Fonksiyonel Formların Plastik Tasarımı 2

2

2

3

4

S

6

İM-714

İç Mimaride Çağdaş Yapı Donatım Sistemleri

2

0

2

2

S

4

İM-716

Araştırma Yöntemleri ve Yazım Kuralları 2

2

0

2

4

S

4

IM-718

Mekanda Yeniden İşlevlendirme 2

2

2

3

4

S

6

IM-720

Tasarımın Tarihi – Tarihte Tasarım

2

0

2

2

S

4

İM-700

Uzmanlık Alan

4

0

4

0

 

4

 

TOPLAM

20

8

24

30

 

58

 

A

Önşartlı ve zorunlu

 

 

 

 

 

 

 

B

Zorunlu

 

 

 

 

 

 

 

S

Seçmeli

 

 

 

 

 

 

 

K

Kredi

 

 

 

 

 

 

 

ECTS

Europen Credit Transfer System

 

 

 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

Dersin Kodu: İM 700

Dersin Adı: Uzmanlık Alan

Sömestr:Güz/Bahar

Eğitim Dili:Türkçe

Haftalık Ders Saati: 4 Teorik/ 0 Uygulama/ 0 Ödev

ECTS Kredisi: 4

Ders İçeriği: İç Mimarlık Anabilim Dalında Enstitümüz tarafından yüksek lisans tez proğramı kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi tartışılması.

Dersi Yürüten: Yüksek Lisans Öğrenci Danışmanları

 

Dersin Kodu: İM 701

Dersin Adı: İç Mimarlık Atölye 1

Sömestr: Güz Dönemi

Dersin Türü:Zorunlu

Eğitim Dili:Türkçe

Haftalık Ders Saati: 2 Teorik/ 2 Uygulama/ 8 Ödev

ECTS Kredisi: 10

Ders İçeriği: İç Mimarlık ve Endüstriyel Tasarım alanında saptanılacak konularda araştırmalar,atölye çalışmaları ve seminerler yaptırılarak orjinal projeler geliştirilmesi

Dersi Yürüten:Prof. Dr. Yusuf Gürçınar

Değerlendirme:Dönem içi çalışmaların ortalamasının %40’ı ve verilen bir konuda hazırlanarak dönem sonu teslim edilen projenin %60 ‘ı başarı notunu belirlemektedir.

 

Dersin Kodu: İM 702

Dersin Adı: İç Mimarlık Atölye 2

Sömestr: Bahar

Dersin Türü:Zorunlu

Eğitim Dili:Türkçe

Haftalık Ders Saati: 2 Teorik/ 2 Uygulama/ 8 Ödev

ECTS Kredisi: 10

Ders İçeriği: İç Mimarlık ve Endüstriyel Tasarım alanında saptanılacak konularda araştırmalar,atölye çalışmaları ve seminerler yaptırılarak orjinal projeler geliştirilmesi

Dersi Yürüten:Prof. Dr. Yusuf Gürçınar

Değerlendirme:Dönem içi çalışmaların ortalamasının %40’ı ve verilen bir konuda hazırlanarak dönem sonu teslim edilen projenin %60 ‘ı başarı notunu belirlemektedir.

 

 

Dersin Kodu: İM 703

Dersin Adı: İç Mekan Bilgisi ve Tasarım Yöntemleri

Sömestr:Güz

Dersin Türü:Seçmeli

Eğitim Dili:Türkçe

Haftalık Ders Saati: 2 Teorik/ 0 Uygulama/ 4 Ödev

ECTS Kredisi: 6

Ders İçeriği: Mekan kavramı ve mimarlık. Yapay ve doğal çevrenin mekan oluşumuna etkileri, sosyal çevrenin mekan oluşumuna etkileri. Mekan kavramı ve mekan tasarım yöntemleri. Esnek iç mekan organizasyonunun tanımı, önemi. Bina türüne bağlı olarak esnekliğin sınırları.

Dersi Yürüten:Prof. Dr. Yusuf Gürçınar

Değerlendirme:Vize ve final sınavı.

 

 

Dersin Kodu: İM 704

Dersin Adı: Konutlarda İç Mekan Organizasyonu

Sömestr:Bahar

Dersin Türü:Seçmeli

Eğitim Dili:Türkçe

Haftalık Ders Saati: 2 Teorik/ 0 Uygulama/ 4 Ödev

ECTS Kredisi: 6

Ders İçeriği: İç Mimarlık yönünden konutlarda mekan ve fonksiyon kavramları. Konutlarda mekan kavramı ve iç mimarlık. Fonksiyonel öğelerin, birim elemanlar ve mekan oluşumuna geçiş etkileri. Konut mekanlarının insani etkenlere göre evrimi. Birim elemanlar ve malzeme gelişimine göre konutun şekilleri. Tekil konut ve birleşik konutta mekan oluşumunun etkenleri. Mekan içi ve mekan arası tasarım bağlaçları.

Dersi Yürüten:Prof. Dr. Yusuf Gürçınar

Değerlendirme: Vize ve final sınavı.

 

 

Dersin Kodu: İM 705

Dersin Adı: İç Peyzaj Düzenlemeleri Tasarım Prensipleri

Sömestr: Güz

Dersin Türü:Seçmeli

Eğitim Dili:Türkçe

Haftalık Ders Saati: 2 Teorik/ 2 Uygulama/ 2 Ödev

ECTS Kredisi: 4

Ders İçeriği: İç peyzaj düzenlemelerinin genel ilkeleri. Materyal türleri. İç ve dış mekan ilişkileri. İç mekan düzenlemesinde bitki kullanımı.

Dersi Yürüten: Prof. Dr. Erdoğan Gültekin

Değerlendirme: Vize ve final sınavı.

 

 

Dersin Kodu: İM 706

Dersin Adı: Bina  İçi Ve Dış Yüzey Bitkiledirmelerinde Konstrüktif Sorunların Analizi

Sömestr:Güz

Dersin Türü:Seçmeli

Eğitim Dili:Türkçe

Haftalık Ders Saati: 2 Teorik/ 2 Uygulama/ 2 Ödev

ECTS Kredisi: 4

Ders İçeriği: Mevcut bina iç ve dış yüzey bitkilendirme sistemi konstrüksiyonlarının analizi. Binaların içinde ve dış yüzeylerinde sonradan yapılacak bitkilendirmelerde, mevcut konstrüksiyonla uyumlu detay geliştirme metodolojisi.

Dersi Yürüten: Prof. Dr. Erdoğan Gültekin

Değerlendirme: Vize ve final sınavı.

 

 

Dersin Kodu: İM 707

Dersin Adı: İç Mimaride Aydınlatma Prensipleri

Sömestr: Güz

Dersin Türü:Seçmeli

Eğitim Dili:Türkçe

Haftalık Ders Saati: 2 Teorik/ 0 Uygulama/ 2 Ödev

ECTS Kredisi: 4

Ders İçeriği:Aydınlatma tasarımını etkileyen genel prensiplerin farklı mekan uygulamaları üzerinde incelenmesi, klasik aydınlatma sistemleri ile çağdaş aydınlatama sistemlerinin karşılaştırılması ve yeni aydınlatma şekil – sistemlerinin incelenmesi,   mekanın nitelik ve özelliklerinden hareketle aydınlatma – mekan ilişkilerinin irdelenmesi.

Dersi Yürüten: Yrd.Doç. Didem Baş

Değerlendirme: Vize ve final sınavı.

 

Dersin Kodu: İM 708

Dersin Adı: İç Mimaride Aydınlatma Prensipleri

Sömestr:Bahar

Dersin Türü:Seçmeli

Eğitim Dili:Türkçe

Haftalık Ders Saati: 2 Teorik/ 0 Uygulama/ 2 Ödev

ECTS Kredisi: 4

Ders İçeriği:  Aydınlatma tasarım yöntem ve metotlarının mekanda kimlik kavramı üzerinde tanımlanması ve irdelenmesi. Alışılagelmiş aydınlatma ve  elektrik tesisat  sistemlerini analiz etmek. Yeni teknoloji ürünü olan aydınlatma eleman ve armatürleri sistem ve malzemeleri hakkında bilgi vermek. Kullanılmakta olan binalarda mevcut sistemlerin rehabilitasyonunu yapmak. Yeni binalarda uygulama yöntemlerini irdelemek. Verilecek bir bina için, iç mekan düzenlemesini estetik yönden tamamlayabilecek, ekonomik bir aydınlatma projesi hazırlanması.

Dersi Yürüten: Yrd.Doç. Didem Baş

Değerlendirme: Vize ve final sınavı.

 

             

 

Dersin Kodu: İM 709

Dersin Adı: Bilgisayar Destekli Tasarım 1

Sömestr: Güz

Dersin Türü:Seçmeli

Eğitim Dili:Türkçe

Haftalık Ders Saati: 2 Teorik/ 2 Uygulama/ 4 Ödev

ECTS Kredisi: 6

Ders İçeriği: İç Mimarlığın ve İç Mimarlık eylemlerinin bilgisayar ortamında genel değerlendirilmesinin yapılması. Bilgisayar ortamında aktuel "CAD" proğramları vasıtası ile 2 boyutlu  çizim tekniklerinin öğretilmesi.

Dersi Yürüten:Prof. Dr. Yusuf Gürçınar

Değerlendirme: Vize ve final sınavı.

 

Dersin Kodu: İM 710

Dersin Adı: Bilgisayar Destekli Tasarım 2

Sömestr: Bahar

Dersin Türü:Seçmeli

Eğitim Dili:Türkçe

Haftalık Ders Saati: 2 Teorik/ 2 Uygulama/ 4 Ödev

ECTS Kredisi: 6

Ders İçeriği: Bilgisayar ortamında aktuel "CAD" proğramları vasıtası ile 3 boyutlu  çizim tekniklerinin öğretilmesi. Bir iç mekan tasarımı için önerilebilecek değişik yapı donatım ve tefrişatının bilgisayar ortamında üretilecek iç mekan perspektifleri vasıtası ile (renk, doku ve ışık faktörleri gözönüne alınarak) analiz etme yeteneğinin kazandırılması.

Dersi Yürüten:Prof. Dr. Yusuf Gürçınar

Değerlendirme: Vize ve final sınavı.

 

 

Dersin Kodu: İM 711

Dersin Adı: Fonksiyonel Formların Plastik Tasarımı 1

Sömestr: Güz

Dersin Türü:Seçmeli

Eğitim Dili:Türkçe

Haftalık Ders Saati: 2 Teorik/ 2 Uygulama/ 4 Ödev

ECTS Kredisi: 6

Ders İçeriği: Form ve Fonksiyon arasındaki ilişkide estetik kaygıları ön plana çıkaran fonksiyonel tasarımlarla özel eğilim ve yeteneği önemli kılan özgün plastik formların oluşturulması.

Dersi Yürüten: Yrd.Doç. Dr. Suat Karaarslan ve Dr.Birnur Eraldemir

Değerlendirme: Vize ve final sınavı.

 

 

Dersin Kodu: İM 712

Dersin Adı: Fonksiyonel Formların Plastik Tasarımı 2

Sömestr: Bahar

Dersin Türü:Seçmeli

Eğitim Dili:Türkçe

Haftalık Ders Saati: 2 Teorik/ 2 Uygulama/ 4 Ödev

ECTS Kredisi: 6

Ders İçeriği: Form ve Fonksiyon arasındaki ilişkide estetik kaygıları ön plana çıkaran fonksiyonel tasarımlarla özel eğilim ve yeteneği önemli kılan özgün plastik formların oluşturulması.

Dersi Yürüten: Yrd.Doç. Dr. Suat Karaarslan ve Dr.Birnur Eraldemir

Değerlendirme: Vize ve final sınavı.

 

 

Dersin Kodu: İM 713

Dersin Adı: İç Mekanda Malzeme Ve Uygulama Yöntemleri

Sömestr: Güz

Dersin Türü:Seçmeli

Eğitim Dili:Türkçe

Haftalık Ders Saati: 2 Teorik/ 0 Uygulama/ 2 Ödev

ECTS Kredisi: 4

Ders İçeriği:  İç mekanda malzemenin saptanması ve malzeme özelliklerinden hareketle uygulama kriterlerinin ve yöntemlerinin incelenmesi, mekan – malzeme ilişkisinin mekan kurgusu ve kimliği açısında irdelenmesi, malzemenin mekan tasarımında farklı boyutları ile tanımlanmasında örnekler üzerinde analiz yöntemlerinin incelenmesi.

Dersi Yürüten: Yrd.Doç. Didem Baş

Değerlendirme: Vize ve final sınavı.

 

 

Dersin Kodu: İM 714

Dersin Adı: İç Mimaride Çağdaş Yapı Donatım Sistemleri

Sömestr:Bahar

Dersin Türü:Seçmeli

Eğitim Dili:Türkçe

Haftalık Ders Saati: 2 Teorik/ 0 Uygulama/ 2 Ödev

ECTS Kredisi: 4

Ders İçeriği:  Alışılagelmiş sıhhi tesisat, ve iklimlendirme sistemlerini analiz etmek. Yeni teknoloji ürünü olan yapı donatım şekil, sistem ve malzemeleri hakkında bilgi vermek. Kullanılmakta olan binalarda mevcut sistemlerin değiştirilme ve yeni binalarda uygulama yöntemlerini irdelemek. Verilecek bir bina için uygulama projesi hazırlanması.

Dersi Yürüten: Yrd.Doç. Didem Baş

Değerlendirme: Vize ve final sınavı.

 

 

Dersin Kodu: İM 715

Dersin Adı: Araştırma Yöntemleri ve Yazım Kuralları 1

Sömestr: Güz

Dersin Türü:Seçmeli

Eğitim Dili:Türkçe

Haftalık Ders Saati: 2 Teorik/ 0 Uygulama/ 4 Ödev

ECTS Kredisi: 4

Ders İçeriği: Tez kavramının tanıtılması. Tez çalışmalarında yöntemlerin ve  yazım kurallarının açıklanması. Araştırma ve eğitimine toplu bakış. Araştırma tanım ve türleri. Araştırmanın süreç ve teknikleri. Araştırma amaçlarının açıklanması. Toplanan bilgilerin düzenlenilmesi ve yazılması.

Dersi Yürüten: Yrd.Doç. Dr. Serpil Çerçi

Değerlendirme: Vize ve final sınavı.

 

 

Dersin Kodu: İM 716

Dersin Adı: Araştırma Yöntemleri ve Yazım Kuralları  2

Sömestr: Bahar

Dersin Türü:Seçmeli

Eğitim Dili:Türkçe

Haftalık Ders Saati: 2 Teorik/ 0 Uygulama/ 4 Ödev

ECTS Kredisi: 4

Ders İçeriği: Tez kavramının tanıtılması. Tez çalışmalarında yöntemlerin ve  yazım kurallarının açıklanması. Araştırma ve eğitimine toplu bakış. Araştırma tanım ve türleri. Araştırmanın süreç ve teknikleri. Araştırma amaçlarının açıklanması. Toplanan bilgilerin düzenlenilmesi ve yazılması.

Dersi Yürüten: Yrd.Doç. Dr. Serpil Çerçi

Değerlendirme: Vize ve final sınavı.

 

 

Dersin Kodu: İM 717

Dersin Adı: Mekanda Yeniden İşlevlendirme 1

Sömestr: Güz

Dersin Türü:Seçmeli

Eğitim Dili:Türkçe

Haftalık Ders Saati: 2 Teorik/ 2 Uygulama/ 4 Ödev

ECTS Kredisi: 6

Ders İçeriği: Kabuk – mekan ilişkisinin niteliği, yaşayan – yaşanan mekanlar, yeniden işlevlendirme, mekan dönüştürme, esnek tasarım kavramları.

Tarihi mekanların yeniden işlevlendirilmesi, tarihsel değeri olmayan mekanların yeniden ve farklı işlevlerle değerlendirilmesi.

Yeniden işlevlendirmede kabuğun ve taşıyıcı sistemin değerlendirilmesi, müdahale sınırları.

Yeniden işlevlendirmede tarihsel araştırmalar, mekan çözümlemesi, teknik sorunlar.

Özgün dokuyu kullanma, değerlendirme, koruma gereken durumlarda özgünlüğün sınırları.

Uygulama örnekleri

Dersi Yürüten: Dr. M. Gözde Ramazanoğlu

Değerlendirme:Dönem içi çalışmaların ortalamasının %40’ı ve verilen bir konuda hazırlanarak dönem sonu teslim edilen projenin %60 ‘ı başarı notunu belirlemektedir.

 

 

Dersin Kodu: İM 718

Dersin Adı: Mekanda Yeniden İşlevlendirme 2

Sömestr:Bahar

Dersin Türü:Seçmeli

Eğitim Dili:Türkçe

Haftalık Ders Saati: 2 Teorik/ 2 Uygulama/ 4 Ödev

ECTS Kredisi: 6

Ders İçeriği: Kabuk – mekan ilişkisinin niteliği, yaşayan – yaşanan mekanlar, yeniden işlevlendirme, mekan dönüştürme, esnek tasarım kavramları.

Tarihi mekanların yeniden işlevlendirilmesi, tarihsel değeri olmayan mekanların yeniden ve farklı işlevlerle değerlendirilmesi.

Yeniden işlevlendirmede kabuğun ve taşıyıcı sistemin değerlendirilmesi, müdahale sınırları.

Yeniden işlevlendirmede tarihsel araştırmalar, mekan çözümlemesi, teknik sorunlar.

Özgün dokuyu kullanma, değerlendirme, koruma gereken durumlarda özgünlüğün sınırları.

Uygulama örnekleri

Dersi Yürüten: Dr. M. Gözde Ramazanoğlu

Değerlendirme:Dönem içi çalışmaların ortalamasının %40’ı ve verilen bir konuda hazırlanarak dönem sonu teslim edilen projenin %60 ‘ı başarı notunu belirlemektedir.

 

Dersin Kodu: İM 719

Dersin Adı: Mimari Bezeme

Sömestr: Güz

Dersin Türü:Seçmeli

Eğitim Dili:Türkçe

Haftalık Ders Saati: 2 Teorik/ 0 Uygulama/ 2 Ödev

ECTS Kredisi: 4

Ders İçeriği: Mimarinin ayrılmaz parçası olarak mimari bezeme, tarihsel gelişimi, geleneksel ve modern mimaride bezeme anlayışları. Takma - ekleme bezeme unsurları, mimari unsurların oranlarıyla oluşturulan bezemeye ilişkin örnekler.

Step kültürü, göçer ve yerleşik kültürlerde mimari bezeme anlayışına ilişkin temel kavramlar. Geleneksel mimari unsurlarda bezeme anlayışı. Yapı türüne bağlı/ yapı türünden bağımsız bezeme örnekleri.

Dersi Yürüten: Dr. M. Gözde Ramazanoğlu

Değerlendirme: Vize ve final sınavı.

 

Dersin Kodu: İM 720

Dersin Adı: Tasarımın Tarihi – Tarihte Tasarım

Sömestr:Bahar

Dersin Türü:Seçmeli

Eğitim Dili:Türkçe

Haftalık Ders Saati: 2 Teorik/ 0 Uygulama/ 2 Ödev

ECTS Kredisi: 4

Ders İçeriği: Modern bir kavram olan tasarım, tasarım geleneği, yapım ile tasarım arasındaki farklar. Tasarım kavramının tarihsel gelişimi. Tasarım ürünü olarak mimarlık ve sanat yapıları.

Dersi Yürüten: Dr. M. Gözde Ramazanoğlu

Değerlendirme: Vize ve final sınavı.

 

 

 94 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics