Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  GENEL BİLGİLER  
YAZICI DOSTUSAYFAYI YAZDIR
 Okul Öncesi Eğitimi

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

 

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ  A.B.D.

 

 

 

 

 

SOCRATES II - ERASMUS

 

KILAVUZU

 

 

 

 

 

 

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. İlyas DEHRİ

Tel:(+ 90-322) 338 60 76

E-Mail: idehri@cu.edu.tr

 

 

SOCRATES / ERASMUS-ECTS Koordinatörü:

Doç. Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS

E-Mail: yasare@cu.edu.tr

 

 

Adres:

Çukurova Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü

01330 Adana

 

Tel   : (+ 90-322) 338 60 76)

Fax  : (+ 90-322) 338 60 76)

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

 

 

 

                                                              Sayfa

                                              

  1. GENEL BİLGİ                                        1   

 

  1. AKADEMİK KADRO                           2

 

  1. YÜKSEK LİSANS DERSLERİ             3

 

  1.  DERS İÇERİKLERİ                              4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.GENEL BİLGİ

 

İlköğretim Bölümü Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalının temel amacı, 0-6 yaş eğitim veren kurumlara okulöncesi   öğretmeni yetiştirmektir. Mezunların hepsi bu alanda çalışmaktadır. Anabilim dalının bir diğer amacı ise, Okul Öncesi Eğitimi alanında lisansüstü eğitim vermektir. Ana bilim dalında çalışan öğretim elemanlarının araştırma konuları çocuk gelişimi ve okulöncesi eğitimidir.

 

Programa başvurabilmek için Okul Öncesi Öğretmenliği ve/veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi mezunu olmak gerekmektedir. Programa başlamak için yabancı dil yeterliliği gerekmektedir. Program bir yıl ders ve bir yıl tez dönemi olmak üzere 2 yıldan oluşmaktadır.

Yüksek lisans programından mezun olabilmek için en az 21 ders kredisi (42 ECTS kredisi) tamamlamak ve bir yüksek lisans tezi vermek gerekmektedir.

 

Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim dalında 4’lü notlandırma sistemi kullanılmaktadır. Notların karşılık değerleri şu şekildedir: FF= 0.00, FD= 0.50, DD= 1.00, DC= 1.50, CC=2.00, CB= 2.50, BB= 3.00, BA= 3.50, AA= 4.00

Yüksek lisans düzeyindeki öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olabilmeleri için en az CC notunu almış olmaları gerekmektedir. Ders aşamasını başarılı bir şekilde tamamlamış kabul edilebilmeleri için not ortalamalarının BB olması gerekmektedir.

Ders aşamasını başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin derecelerini alabilmeleri için, belirtilen süre içerisinde tez önerilerini ve tezlerini tamamlayıp sunmaları gerekmektedir.

 

2003 – 2004 eğitim yılı itibarıyla, ana bilim dalında yüksek lisans düzeyinde toplam 6 öğrenci vardır. 

 

http://egitim.cu.edu.tr/default.asp?bolum=ib

Çukurova Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

İlköğretim Bölümü

Okul Öncesi Öğretmenliği A.B.D

01330    Adana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AKADEMİK KADRO                                                    

                                                                                       

                                                                                               E-Posta  Adresleri

Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU                                                           aturkoglu@cu.edu.tr

Prof. Dr. Banu İNANÇ                                                                   binanc@cu.edu.tr

Doç. Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS                                                 yasare@cu.edu.tr

Yrd.Doç. Dr. Ahmet DOĞANAY                                                  adoganay@cu.edu.tr

Yrd.Doç. Dr. Mahinur Karataş Coşkun                                          mahika@cu.edu.tr

Yrd.Doç. Dr. Meral ATICI                                                             matici@cu.edu.tr

Dr. Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ                                                   ayperis@cu.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

 

 

I.Yıl / Güz Dönemi

 

Kodu

Adı

ECTS

OÖ 701

Soysal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I

10

OÖ 703

Uygulamalı Eğitim İstatistiği

10

OÖ 705

Öğrenme Kuramları

5

OÖ 707

Okul Öncesi Eğitim Programlarında Farklı Yaklaşımlar

5

OÖ 709

Eğitimde Drama

5

OÖ 713

Okul Öncesi Dönemde Yabancı Dil Eğitimi

5

 

 

 

I.Yıl / Bahar Dönemi

 

Kodu

Adı

ECTS

OÖ 702

Soysal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II

10

OÖ 706

Öğretim Kuramları

5

OÖ 708

Gelişim Kuramları

5

OÖ 710

Okul Öncesi Eğitimde Temel Kavramlar ve Öğretim Yöntemleri

5

OÖ 712

Niteliksel Araştırma Yöntemleri

5

OÖ 716

Okul Öncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

 

 

I. Yarıyıl

 

 

Dersin Adı: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I

Dersin Kodu: OÖ 701

Dönem: Birinci Yıl, Güz Dönemi

Ders Türü: Zorunlu

Saat/Hafta: 3 (Teorik)

ECTS Kredi Saati: 10

Ders İçeriği: Bilim, bilimsel yöntem ve araştırma vb. temel kavramlar, araştırmada problem bulma    ve ifade etme, hipotez yazma, literatür tarama teknikleri, araştırma modelleri ve veri toplama teknikleri.

Dersi Veren: Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU         e-mail:  aturkoglu@cu.edu.tr

Sınav: Yazılı vize ve final sınavı, araştırma önerisi hazırlama.

Ders Kitabı: Karasar, N. ( 2002). Bilimsel araştırma yöntemi. 11. Baskı. Ankara: Nobel Yayınları

 

 

 

Dersin Adı: Uygulamalı Eğitim İstatistiği

Dersin Kodu: OÖ 703

Dönem: Birinci Yıl, Güz Dönemi

Ders Türü: Zorunlu

Saat/Hafta: 2 (Teorik)+ 2 (Uygulama)

ECTS Kredi Saati:10

Ders İçeriği: Ders, temel  istatistiksel kavramlar ve daha çok sosyal  bilimlerde yararlanılan parametik  ve nonparametrik istatistik tekniklerin kullanılmasını içermektedir.  Bu teknikler uygulamalı olarak bilgisayar ortamında nasıl kullanılacağı öğretilmektedir

Dersi Veren: Yrd.Doç.Dr. Ahmet DOĞANAY     e-mail:   adoganay@cu.edu.tr

Sınav: Haftalık ödevler ve dönem sonunda uygulamalı bir sınav.

Ders Kitabı: Büyüköztürk, Ş, (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayınları.

Williams, F. (1992). Reasoning with Statistics.Fort Worth: harcourt Brace Javanovich College Publishers.

 

 

Dersin Adı: Öğrenme Kuramları

Dersin Kodu: OÖ 705

Dönem: Birinci Yıl, Güz Dönemi

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3 (Teorik)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Bu derste öğrenmenin nasıl oluştuğunu açıklayan davranışçı, bilişsel ve sosyal öğrenme kuramlarının sayıltıları, kavramları, ilkeleri, sınırlılıkları ve bu kuramların davranış geliştirme sürecinde kullanılması ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Dersi Veren: Yrd.Doç.Dr. Mahinur COŞKUN           e-mail:

Sınav: Haftalık projeler ve dönem sonunda bir final sınavı

Ders Kitabı: Merrill, M. D. (1983). Component Display Theory. Instructional Design Theories and Models. Ed: C.M. Reigeluth. Hillsdale. N. J. Lawrance Erlbaum Associates.

 

 

Dersin Adı: Okul Öncesi Eğitim Programlarında Faklı Yaklaşımlar

Dersin Kodu: OÖ 707

Dönem: Birinci Yıl, Güz Dönemi

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3 (Teorik)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Çeşitli ülkelerdeki okul öncesi eğitim uygulamaları incelenecektir. Okul öncesi eğitimin temel amaçlarından yola çıkarak, high scope, montesori, reggio emilia gibi okul öncesi eğitimle ilgili çeşitli eğitim yaklaşımları üzerinde durulacak ve Türkiye’deki okul öncesi eğitim uygulamaları ile karşılaştırılacaktır.

Dersi Veren: Doç.Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS    yasare@cu.edu.tr

Sınav: Dönem ödevi ve dönem sonunda yazılı bir sınav.

Ders Kitabı: Bu konu ile ilgili yayınlanmış kitap ve makaleler

 

 

Dersin Adı: Okul Öncesi Eğitimde Drama

Dersin Kodu: OÖ 709

Dönem: Birinci Yıl, Güz Dönemi

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3 (Teorik)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Yaratıcı dramada temel kavramlar ve dramanın tarihi, bireysel özellikler ve bu özelliklerin tanınması, bireyler arası ve gruplar arası iletişim, dramanın oyunla ilişkisi, öykü, masal, fotoğraf ve şiirden doğaçlamalar, etkinlik örnekleri.

Dersi Veren: Doç.Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS    yasare@cu.edu.tr

Sınav: Dönem ödevi, ara sınav ve final sınavı

Ders Kitabı: Üstündağ, T. (2001). Yaratıcı drama öğretmenimin günlüğü. Ankara: pegemA Yayınları.

 

 

Dersin Adı: Okul Öncesi Dönemde Yabancı Dil Eğitimi

Dersin Kodu: OÖ 713

Dönem: Birinci Yıl, Güz Dönemi

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3 (Teorik)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Okulöncesi dönem çocuklarında yabancı dil eğitiminin önemi, dil öğretiminde farklı yaklaşımlar, çocukların dil öğrenmede yaşlara göre başarıları, Türkiye’de yabancı dil eğitim veren okulların çalışmalarının ve kullanılan kaynakların incelenmesi. 

Dersi Veren: Dr. Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ      e-mail:  ayperis@cu.edu.tr

Sınav: Haftalık ödevler ve dönem sonunda yazılı bir sınav.

Ders Kitabı: Kaynak kitap olmadığı için çeşitli makalelerden yararlanılacak ve araştırma ödevleri verilecektir.

 

Dersin Adı: Farklı Ülkelerde Okulöncesi Eğitimi

Dersin Kodu: OÖ 717

Dönem: Birinci Yıl, Güz Dönemi

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3 (Teorik)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Öğrencilerin okulöncesi eğitimine bakış açılarını genişletmek amacıyla farklı ülkelerdeki hem okulöncesi eğitimi uygulamaları hemde lisans düzeyinde okulöncesi öğretmeni yetiştirme uygulamaları incelenecektir. Farklı ülkelerdeki okul öncesi eğitiminde gündemde olan konular ve karşılaşılan sorunlar derinlemesine tartışılıp, ülkemizle karşılaştırmalar yapılacaktır.

Dersi Veren: Dr.  Mehmet BULDU   e-mail: mbuldu@cu.edu.tr

Sınav: Haftalık ödevler ve dönem sonunda yazılı bir sınav.

Ders Kitabı:

Olmsted, P. & Montie, J. (Eds.) (2001) Early Childhood Settings in 15 Countries: What Are Their Structural Characteristics? (The Idea Preprimary Project, Phase 2) High/Scope Press.

 

Spodek, B., Saracho, O. N. (Eds.) (1990). Early childhood teacher preparation. Yearbook in early childhood education, Vol. 1. NY: Teachers College Press

 

 

 

 

 

 

 

II. Yarıyıl

 

 

Dersin Adı: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II

Dersin Kodu: OÖ 702

Dönem: İkinci Yıl, Bahar Dönemi

Ders Türü: Zorunlu

Saat/Hafta: 3 (Teorik)

ECTS Kredi Saati: 10

Ders İçeriği:  Veri toplama, Araştırma raporu hazırlama.

Dersi Veren: Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU         e-mail:  aturkoglu@cu.edu.tr

Sınav: Yazılı vize ve final sınavı, araştırma önerisi hazırlama.

Ders Kitabı: Karasar, N. ( 2002). Bilimsel araştırma yöntemi. 11. Baskı. Ankara: Nobel Yayınları

 

 

Dersin Adı: Öğretim Kuramları

Dersin Kodu: OÖ 706

Dönem: İkinci Yıl, Bahar Dönemi

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3 (Teorik)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Öğretim kuramları dersinde “Öğretenin yapması gerekenleri” vurgulayan öğretim kuramları tanıtılarak; tanımlayıcı ve belirleyici öğretim kuramları arasındaki benzerlik ve farklılıklar hakkında bilgi verilmektedir.                                                      

Dersi Veren: Yrd.Doç.Dr. Mahinur COŞKUN    e-mail: mahika@cu.edu.tr

Sınav: Projelerin değerlendirilmesi. Dönem sonu yazılı sınav

Ders Kitabı: Merill, M.D.,Tennyson, R.D., Posey, L.O. (1992) Instrutional Design Theory. Educational Technology Publications. Englewood Cliffs, New Jersey

Reigeluth, C.M. (1983) Instrutional Design: What Is It and Why Is It? Instrutional Design Theories and Models. Ed: C.M.Reigeluth.  Hillsdale, NJ: Lawrance Erlbaum Associates

 

Dersin Adı: Gelişim Kuramları

Dersin Kodu: OÖ 708

Dönem: İkinci Yıl, Bahar Dönemi

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3 (Teorik)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Gelişim kuramları hakkında bilgi vermektir. Ders kapsamında gelişim kuramcılarından Paiget, Freud, Ericson, Vygotsky gibi gelişim  kuramcılarının kuramları incelenecektir.

Dersi Veren: Prof. Dr. Banu İNANÇ    e-mail: binanc@cu.edu.tr

Sınav: Yazılı sınav

Ders Kitabı:-

 

 

Dersin Adı: Okul Öncesi Eğitimde Temel Kavramlar ve Öğretim Yöntemleri

Dersin Kodu: OÖ 710

Dönem: İkinci Yıl, Bahar Dönemi

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3 (Teorik)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Okul öncesi dönemde fen ve matematik ile ilgili temel kavramlar üzerinde durulacak ve uygulama örnekleri ile öğretim şekilleri tartışılacaktır

Dersi Veren: Doç.Dr. Yaşare AKTAŞ ARNAS    yasare@cu.edu.tr

Sınav: Dönem ödevi ve dönem sonunda yazılı bir sınav

Ders Kitabı: Bu konu ile ilgili yayınlanmış kitap ve makaleler.

 

 

Dersin Adı: Niteliksel Araştırma Yöntemleri

Dersin Kodu: OÖ 712

Dönem: İkinci Yıl, Bahar Dönemi

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3 (Teorik)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Nicel-nitel araştırma farklılığı ve nitel araştırma yönteminin özellikleri, nitel araştırmalarda örneklem, geçerlik ve güvenirlik, nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bazı araştırma örnekleri, görüşme ve türleri; gözlem ve türleri; vaka çalışması ve nitel verilerin analizi

Dersi Veren: Yrd. Doç. Dr. Meral ATICI          e-mail: matici@cu.edu.tr

Sınav: Ödevler ve Yazılı sınav

Ders Kitabı: -

 

 

Dersin Adı: Okul Öncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri

Dersin Kodu: OÖ 716

Dönem: İkinci Yıl, Bahar Dönemi

Ders Türü: Seçmeli

Saat/Hafta: 3 (Teorik)

ECTS Kredi Saati: 5

Ders İçeriği: Okulöncesi çocuklarına temel bilgisayar becerilerinin öğretimi, bilgisayar destekli eğitimin yararları ve zararları, okulöncesinde kullanılan bilgisayar programlarının incelenmesi.

Dersi Veren: Dr. Ayperi DİKİCİ SIĞIRTMAÇ   e-mail: ayperis@cu.edu.tr

Sınav: Haftalık ödevler ve dönem sonunda yazılı bir sınav.

Ders Kitabı: Arı, M. Ve Bayhan, P.1999.Okulöncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitim. İstanbul: Epsilon Yayınevi.

 

 89 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics