Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  GENEL BİLGİLER  
YAZICI DOSTUSAYFAYI YAZDIR
 İndex (1987 - 2007) - Güncellenme Tarihi 07.05.2007

 

Cilt / Vol : 15

Sayı / No : 3

Yıl / Year : 2006

Yazarın Adı

Makalenin Adı

Sayfa No:

Dorothy SLANE

Middle and Late Bronze Age Architecture and Pottery in gözlü Kule, Tarsus: A New Analysis

14

Ahmet ÜNAL

Eski Çağlarda Çukurova’ nın Tarihi Coğrafyası ve Kizzuwatna ( Adana) Krallığı’ nın Siyasi Tarihi

15- 44

 

Cem KARASU

Çivi Yazılı Belgelere Göre Eski Anadolu Kadını Hakkında Bazı Gözlemler

45- 66

Ahmet ÜNAL

 

Hitit İmparatorluğu’ nun Yıkılışından Bizans Döneminin Sonuna Kadar Adana ve Çukurova Tarihi

67- 102

 

Özlem OYMAN GİRGİNER

Orta ve Geç tunç Çağlarında Çukurova ve Batı Anadolu’ ya Genel Bir Bakış

103- 126

Dorothy SLANE

A Study Collections for the Middle and Late Bronze Age Pottery from Gözlü Kule- Tarsus

127- 134

Ercan NALBANTOĞLU

Assos Antik Dönem Topluluğunda Diş Çürükleri

135- 140

Hayriye AKIL

 

Eski Halep Yolu Üzerinde Az Bilinen İki Yapı: Ceyhan Kurtkulağı Kervansarayı ve Cami

141- 160

 

Duygu F. SABAN

XVI. Yüzyılda Adana Kentinin Fiziksel Yapısı

161- 182

Faris DEMİR

A. Oğuz DİNÇ

K. Serdar GİRGİNER

Ceyhan Ovasında Hava fotoğrafları Kullanılarak Arkeolojik Alan Tespiti

183- 198

 

Meltem AĞCABAĞ KIRNAK

 

Paleoetnobotanik biliminin Tarihçesi ve Çalışma Yöntemleri: Anadolu’ daki Paleoetnobotanik Çalışmalarına Genel Bir Bakış 

199- 214

 

 

 

 

Cilt / Vol : 15

Sayı / No : 2

Yıl / Year : 2006

Yazarın Adı

Makalenin Adı

Sayfa No:

Döndü AKARCA

Nef’î’ nin Gazellerinin Mahlas Beyitlerinde Şiir ve Şair

1- 16

Mustafa APAYDIN

Adalet AĞAOĞLU’ nun Dar Zamanlar Üçlemesinde Zaman Kurgusu Üzerinde Bazı Değerlendirmeler

17- 38

 

Perihan DİNÇ ARTUT

Kamuran TARIM

İlköğretim Öğrencilerinin Rutin Olmayan Sözel Problemleri çözme Düzeylerinin, Çözüm Stratejilerinin ve Hata türlerinin İncelenmesi

39- 50

 

Durmuş ASLAN

Aysel KÖKSAL AKYOL

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi

51- 60

 

Emine BİLGİLİ

Türkiye’ nin Üyeliğinin Avrupa Birliği Bütçesine Muhtemel Etkisi

61- 80

Serap ÇABUK

Fatma OREL

Ebru GÜLER

Süpermarket Müşterilerinin Mağaza Kartı Tercih Nedenlerine En fazla Etki Eden Değişkenlerin Ortaya Çıkarılmasına Yönelik Bir Araştırma

81- 94

Mustafa ÇAM

 

Stratejik Bir Yöntem Aracı Olarak Ekonomik Katma Değer ( EVA) ve Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönteminin (Ftmy) Birlikte Kullanımı

95- 118

Sabahattin ÇAM

Songül TÜMKAYA

Üniversite Öğrencilerinde Kişilerarası Problem Çözme

119- 132

 

Mehmet Korkut ÇEÇEN

Encümen- i Şuara’ nın Tanzimat Birinci Dönem Sanatçılarına Etkisi

133- 152

Nedim DİKMEN

Koyck- Almon Yaklaşımı İle Tütün Üretimi ve Fiyat İlişkisi

153- 168

Elif DİKMETAŞ

Hastane Personelinin çalışma/ İş Yaşam Kalitesine Yönelik Bir Araştırma

169- 182

Figen GÜRSOY

 

Farklı Sosyo ekonomik Düzeydeki Ergenlerin Benlik Tasarım düzeyleri ile Kaygı düzeylerinin İncelenmesi

183- 190

 

Hilal İNAN

Hatice DOĞAN

Müşteri Odaklı Web sitelerinin İşletme Pazarlama Kararlarına ve Markasına Etkisi

191- 206

 

Jülide İNÖZÜ

Hülya YUMRU

An Action Research On Fostering reflective  Thinking For Writing Improvement

207- 216

Serkan Yılmaz KANDIR

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Getirileri İlişkisi: İMKB Mali Sektör Şirketleri Üzerinde bir Uygulama

217- 230

Solmaz Filiz KARABAĞ

Mehmet Cihan YAVUZ

Halkla İlişkilerde Kurumsal Amaçların Hedef Kitle Tarafından Nasıl Algılandığının Tespiti ve Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

231- 242

 

Ayhan KARAKAŞ

Köy ve Şehir Monografilerinin Halk Kültürünün Korunup Aktarılmasına Katkısı

243- 250

Çağatay KARAKÖY

Orta Asya’ da Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Politikaları, Stratejileri ve Teşvikler Üzerine Değerlendirme

251- 266

 

Keramettin TEZCAN

Bülent YANIKTEPE

Current Situation Of&D and Tax Incentives In Turkey

267- 282

 

Wisam MANSOUR

A Reading Of Arthur Miller’ s the Crucible  In The Light Of Jean Baurillard’ s Discourse On Simulation

283- 294

 

Yıldırım Beyazıt ÖNAL

Nuri Cemhan SEVİMESER

Yabancı Banka Girişlerinin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri: Yerli ve Yabancı Bankaların Etkinlik Analizi

295- 312

 

Songül TÜMKAYA

Lili BAL

Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

313- 326

 

Elif N. ÜNAL

Mert DEMİRCİOĞLU

Nihat KÜÇÜKSAVAŞ

Optimal Ürün Karması Belirlemede Faaliyete Dayalı Maliyet Sistemi ve Kısıtlar Teorisi

327- 344

 

Azmi YALÇIN

Sibel DOĞRULUK

 

Etkili Performans Değerlendirmek İçin Gereken Becerilerin Tanımlanması, Ölçülmesi ve Geliştirilmesi Üzerine Çukurova Bölgesinde Faaliyet Gösteren Sanayi İşletmelerde Bir araştırma 

345- 368

 

Nebiye YAMAK

Banu TANRIÖVER

Türkiye’ de Enflasyon- Nisbi Fiyat Değişkenliği İlişkisi

369- 382

 

Münir YILDIRIM

Dünden Bugüne Heybeli Ada Ruhban Okulu Sorunu ve Etrafındaki Tartışmalar

383- 400

Uğur YÖNTEN

Le probleme Du Meurtre Dans Les Justes D’ Albert Camus

401- 410

Filiz YURTAL

Alper YONTAR

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerinden Bekledikleri Sorumluluklar ve Sorumluluk Kazandırmada Kullandıkları Yöntemler

411- 424

 

Şerife AKPINAR

Hacı Hâfız Mehmed Bulak Âgâh ve Dîvânı

425- 440

Gülseren TOR

İçel Ağızları İçinde Tahtacı Türkmen Ağzının Yeri

441- 460

 

 

 

Cilt / Vol : 15

Sayı / No : 1

Yıl / Year : 2006

Yazarın Adı

Makalenin Adı

Sayfa No:

Ali ACARAVCI

Cuma BOZKURT

Enflasyon hedeflemesinde Beklentilerin Önemi: Türkiye Ekonomisi İçin Ampirik Bir Çalışma

1- 12

Habibe ALDAĞ

Toulmın Tartışma Modeli

13- 34

Gülsun ATANUR BASKAN

Ayhan AYDIN

Tuğba MADDEN

Türkiye’ deki Öğretmen Yetiştirme Sistemine Karşılaştırılmalı Bir Bakış

35- 42

Bedri AYDOĞAN

Edebiyatçıların Arkası Şiirli Armağan Fotoğrafları

43- 68

H. Dilek BATİSLAM

Tokatlı Ebubekir Kânî’ nin Bir Mektubu

69- 76

Feyyaz BODUR

Fotoğraf ve Renk: Fotoğraftaki Renklerin İletilerin Algılanmasındaki Rolleri

77- 86

Ekrem CENGİZ

Müze Pazarlaması: Pazarlama Karması Elemanlarının Müzelere Uyarlanması

87- 108

Veyis Naci TANIŞ

İlhan DALCI

The Effect And Implementation Of Just- In- Time System From A Cost And Management Accounting Perspective

109- 124

Nurcan DELEN KARAAĞAÇ

Definition Et Utilisation  De La Notion De “ Faute” Etd’ “Erreur” Dans L’ enseıgnement De La Langue Française

125- 132

Zuhal ERGEN

Yükseköğretim Finansmanında Öğrenci Borçlanma Yöntemi

133- 150

Figen GÜRSOY

Tuğba COŞKUN

Büyük Ebeveynleriyle Yaşayan Çocukların Aile Ortamlarını Değerlendirmeleri

151- 164

Yusuf Ziya HALEFOĞLU

Hunay EVLİYA

Nergis KILINÇ

Heavy Metals Leaching From , Low Temparature Glazed Turkish Traditional Ceramic Wares

165- 170

Zeynep HATUNOĞLU

Muhasebe Öğretim Elemanlarının Bilgi Teknolojisinden Yararlanma Oranlarının Tespitine İlişkin Bir Araştırma

171- 188

Aynur KESEN

Refreshment In The Literature Classroom

189- 206

Selim KILIÇ

Mehmet ÖZEL

Yerel Yönetimlerin Konut Politikaları Üzerine Bir İnceleme – Çeşitli Ülke Deneyimleri ve Türkiye

207- 228

Nergis KILINÇ MİRDALI

Yusuf Ziya HALEFOĞLU

Necdet SAKARYA

Almanpınarı Kırmızı Kilinin Seramikte Boya Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

229- 234

Cumhur Yılmaz MADRAN

A Psychological Tragedy: Under Westwrn Eyes

235- 242

Vuslat OĞUZ

Aysel KÖKSAL AKYOL

Çocuk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı

243- 256

Ömer ÖZÇİÇEK

Türkiye’ de 1980 Sonrası Para Aktarım Mekanizmasında Kredi Kanalının Yeri

257- 268

Bülent ÖZKAN

Türkçe’ de Dilbilgisel Terim Olarak “ Olumlama” ve “ Olumsuzlama”

269- 282

Vichuda Nui POLATOĞLU

Ayşe HEPKUL

E- Retailing: A Preliminary Look At Turkish Customers Expectations  and Satisfaction

 

Hakan SAMUR

Eu Citizenship As A Common Identity: Theoretical Underpinnings And Main Dimensions

297- 312

 

Okan Veli ŞAFAKLI

KKTC’ nin Olası AB Üyeliği Karşısında Kamu Bankalarının Stratejik Analizi

313- 332

Mehmet TAKKAÇ

Makbule GENÇ

Individual Histories Of Personal and Political Conflicts: David Hare’ s The Great Exhibition

333- 344

 

Gülcan TATAR

Defense De L’ humanite Contre Le Dieu Intrus Et  Fatalite Dans Amphıtryon 38 De Graudoux

345- 360

 

Yeter TORUN

Türkçe’ de Unvan Grupları ve Diziliş Özellikleri Üzerine

361- 368

Songül ULUTAŞ

 

Tarsus Şer’ iye Sicilleri ve Arşiv Belgeleri ışığında Menemencioğlu Aşireti’ nin Mısırlılar’ a ve Osmanlı Devleti’ ne İkili Yardım Faaliyetleri( 1832- 1841)

369- 392

Tülin URAL

Mehmet ÖZBİRECİKLİ

Is Ethical Judgement Influendced By Social Desirability In Responding? An Analyse On Turkish Accountants

393- 410

 

İnci VARİNLİ

Muhasebecilerin Mesleki ve Demografi Özelliklerine Göre Reklama Yönelik Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

411- 426

 

Mehmet Cihan YAVUZ

Solmaz Filiz KARABAĞ

Harcama Tabanlı Pazar Bölümlendirme: Festival Ziyaretçileri Üzerine Bir Logıt Analizi Uygulaması

427- 436

 

Demet YAYLI

A Study Of cohesion On “Holy Thursday” Poems Of William Blake

437- 448

Demet YAYLI

The Effects Of Task- Based Learning On Male and Female Learners Proficiency and Noticing

449- 468

 

Münir YILDIRIM

Fener Patrikhanesi ve Ekümenizm: Dinler Tarihi Açısından Bir Analiz

469- 488

Faruk YÜCEL

Alılmama Estetiği Açısından Çeviri

489- 504

Fatih YÜCEL

Ahmet YILMAZ ATA

Bölgesel Kalkınma Stratejileri Açısından Fuarcılık: Birinci ve İkinci Çukurova Sanayi ve Ticaret Fuarlarının Değerlendirilmesi

505- 522

 

 

 

 

Cilt / Vol : 14

Sayı / No : 2

Yıl / Year : 2005

Yazarın Adı

Makalenin Adı

Sayfa No:

A. Deniz ABİK

Kutadgu Bilig’ deki Çergüçi ve Çergüle Üzerine

1- 12

A. Deniz ABİK

Türkçe’ de “ Vefât” Kelimesi ve Yardımcı Filleri

13- 28

Habibe ALDAĞ

Öğrenme ve Öğretmede A. Paivo’ nun İkili kodlama Kuramı

29- 48

Abdurrahman ALİY

Arthur Schopenhauer: Din Felsefesi mi?

49- 62

İbrahim ARISOY

Wagner ve Keynes Hipotezleri Çerçevesinde Türkiye’ de Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

63- 80

Perihan DİNÇ ARTUT

Pınar BAL

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programının Öğrenciler Açısından Değerlendirilmesi

81- 90

Fatih Yahya AYAZ

On Beşinci Yüzyılda Memlük sivil Bürokrasisinin Gerilmesi: Ebü’ l- Hayr En- Nehhâs’ ın Kariyeri

91- 104

Sema ÇETİN BAYCANLAR

Cahit Sıtkı TARANCI’ nın Ölümü Ardından Yazılanlar ve Ölüm Ardı ( Nekrolojik) Yazıları Üzerine Genel Bir Değerlendirme

105- 112

Nilüfer BEKLEYEN

Öğretmen Adayları Tarafından Kullanılan Dil Öğrenme stratejileri

113- 122

Hasan Güner BERKANT

Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans Programı Öğrencilerinin İnsan Davranışlarının Biyolojik Nedenlerine Yönelik Kavram Yeterlilikleri

123- 138

M. Sencer BULUT

The Do’ s Of Doing : Looking Experiential Learning Within A Wide Perspective.

139- 151

Mustafa Fedai ÇAVUŞ

Aile İşletmelerinde Stratejik Yöntem

152- 166

Fatih ÇELİK

İç Göçler: Teorik Bir Analiz

167- 184

Engin ÇETİN

Divan- ı Lugati’ t- Türk’ teki Yiyecek içecek Adları ve Bu Adların Türkiye Türkçesindeki Görünümleri

185- 200

Nilgün ÇIBLAK

Türk Halk Kültürü İçerisinde Mersin Ağıtlarının Yeri

201- 226

İlhan DALCI

Veyis Naci TANIŞ

Activity- Based Cost- Volume-  ProfitAnalysis: Another Approach To Break- Even Analysis

 

İ. Çetin DERDİYOK

Mesîhî’ nin Bir Fetih- Nâmesi

245- 264

Erkut DÜZAKIN

Serhat DEMİRTAŞ

En Uygun Performansa Sahip Kişisel Bilgisayarların Oluşturulmasında Veri Zarflama Analizinin Kullanımı

265- 280

Haluk GÖKALP

Divan Şairlerinin Gözüyle Mevlevi Mekanları

281- 298

Özlem KAF HASIRCI

Görsel Öğrenme Stillerine Göre Düzenlenen Öğretimin akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi

299- 314

Hasan İBİCİOĞLU

Belma AK

Aile İşletmelerinde Aile Değerlerinin Özyetenek Oluşturma potansiyeli: Örtülü Bilgi Eksenli Bir Analiz

315- 324

Hasan İBİCİOĞL

Ömer Lütfi ANTALYALI

Uzaktan eğitimin Başarısında İmkan, Algı, Motivasyon ve Etkileşim Faktörlerinin Etkileri; Karşılaştırmalı Bir Uygulama

325- 338

Süleyman Bilgin KILIÇ

Avrupa Birliğine Üye ve Aday Ülkelerin Bazı Temel ekonomik Makro Kriterlere Göre Sınıflandırılması: Çok Kriterli Karar Alma Analizine Dayalı Bir Modelin Tahmini

339- 352

 

Nesrin MENGİ

Bir Edebi Tür Olarak Deneme ve Türk Edebiyatındaki Yeri

353- 368

Yıldırım Beyazıt ÖNAL

Erdinç KARADENİZ

Serkan Yılmaz KANDIR

Devam Eden Değerin Hesaplanması: İMKB’ ye kote Bir turizm İşletmesi Üzerinde Uydulama

 

369- 390

Tülay ÖZDEMİR

Tasarımda Renk Seçimini Etkileyen Kriterler

391- 402

Muna YÜCEOL ÖZEZEN

Türkiye Türkçesi Atasözlerindeki Değişkenlerin Eşdeğerliliği

403- 416

Tülin URAL

Segmenting Youth Market Based On Beliefs Related To high Technology A study From Turkey

417- 432

Elif N. ÜNAL

Veyis Naci TANIŞ

Nihat KÜÇÜKSAVAŞ

Kısıtlar Teorisi ve Bir Üretim İşletmesinde Uygulama

433- 448

Soner YAKAR

Polonya emeklilik Sisteminde Dönüşüm

449- 464

Banu YAMAN

 

Senaryo Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına ( STÖY) Dayalı Eğitimde Drama Yönteminin, İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarılarına Etkisi

465- 482

Fatih YÜCEL

Rüstem YANAR

Türkiye’ de Cari İşlem Açıkları Sürdürülebilir mi? Zaman Serileri Perspektifinden Bir Bakış

483- 492

Hüseyin Mualla YÜCEOL

Küreselleşme, Yoksulluk ve Emek Piyasası Politikaları

493- 512

 

 

 

Cilt / Vol : 14

Sayı / No : 1

Yıl / Year : 2005

Yazarın Adı

Makalenin Adı

Sayfa No:

Döndü AKARCA

Şitâiyyelerde Sosyal Yaşantı

1- 14

Recai AKYEL

Türkiye Kamu Yönetiminde Afet Yönetimi

15- 30

Aslı ALICI;

Meltem Şengün UCAL

Inflation Targeting Framework: Leading Indicator Variables Of Inflation In Turkey

31- 44

İbrahim ARISOY

Türkiye’de Sanayileşme ve Temel Göstergeler Açısından Sanayinin Gelişimi

45- 68

Kazım ARTUT

İlköğretim (I. Kademe-Birinci Sınıf) Yazı Öğretiminde Temel ilkeler

69- 74

Durmuş ASLAN

Okul Öncesi Eğitimde Reggio Emilia Yaklaşımı

75- 84

Bedri AYDOĞAN

Bedri Rahmi Eyuboğlu’nun Şiirlerinde Meyvelerin Önemi ve Kullanılışı

85- 106

Hasan Güner BERKANT

Ortaöğretim Biyoloji Öğretim Programında Klonlama Konusunun Kapsamı ve insan Klonlamaya Yönelik Program Önerisi

107- 120

Mehmet BULDU;

Arif YILMAZ

Assessing The Quality In Different U.S. Early Childhood Education Programs

121- 136

Nadejda CHIRLI

Ermeni Kıpçakçasının Söz Varlığındaki Slavca Kelimeler Üzerine

137- 152

Neslihan COŞKUN

Elektronik Ticarette Vergilendirme Sorunları ve Uluslar Arası Düzeyde Çözüm Arayışlarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

153- 170

Serap ÇABUK;

Seda ŞENGÜL

İşletme Yöneticilerinin Mesleki Değerlerinin ve Demografik Özelliklerinin İşletme Etiği Üzerindeki Etkisi: Türkiye’de Büyük Ölçekli Sanayii İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

171- 180

Çetin DERDİYOK

Füzúní ve Gül-i Sad-berg’i

181- 200

Süleyman DÖNMEZ

Aristotelische Kritik Der Platonischen Staatsmodelle (Politik II, 2-6)

201- 210

Erkut DÜZAKIN;

Mert DEMİRCİOĞLU

Bakım Stratejileri ve Bekleme Hattı Modeli Uygulaması

211- 230

Samiye ERDOĞAN;

Hatice ŞİMŞEK BEKİR; A.Selma ERDOĞAN ARAS

Alt Sosyoekonomik Bölgelerde Ana Sınıfına Devam Eden 5- 6 Yaş Grubundaki Çocukların Dil Gelişim Düzeylerine Bazı Faktörlerin Etkisinin incelenmesi

231- 246

Sabri EYİGÜN

Edebiyat Ne Zaman "Politik" Olabilir?

247- 252

Zehra GÖRE

Yetîmî ve Şiir Dünyası

253- 270

Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN;

A. Bircan ÖZTEMİZ

Örgütlerde Stresin Verimlilik ve Performansla Etkileşimi

271- 288

Suat KARAASLAN

Heykel ve Mekan

289- 296

Solmaz Filiz KARABAĞ

Bilgi Yönetiminde Donanım ve Yazılım Teknolojileri

297- 316

Gülsün KARAÇAY

Tersine Lojistik: Kavram ve işleyiş

317- 332

Süleyman Bilgin KILIÇ

Test of The Weak Form Efficient Market Hypothesis for The Istanbul Stock Exchange By Markov Chains Methodology

333- 342

Emel ÖZKAYA

Les Transformations Physiologiques Dans Therese Raquin Et Madeleine Ferat D’emile Zola

343- 352

Bahar TANER;

İlke KAYA

Toplam Kalite Yönetimi’nin Başarıyla Uygulanma Esasları - Bir Hizmet İşletmesi Örneği

353- 362

Veyis Naci Tanış

Resistance To Accounting Changes

363- 378

Mustafa TEPECİ;

Göknil Nur KOÇAK

Ekiplerde Öğrenme: Öğrenen Örgütler Olmanın Anahtarı

 

379- 394

Azmi YALÇIN; 

Fatma Nur İPLİK

Beş Yıldızlı Otellerde Çalışanların Demografik Özellikleri İle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Adana İli Örneği

395- 412

Asım YAPICI;

Hasan KAYIKLIK

Dinsel Eğilimle Ön Yargı ve Hoşgörüsüzlük Arasındaki İlişkiler Üzerine Psikolojik Bir Araştırma

413- 426

Uğur YÖNTEN

Rousseau Et Les Femmes

427- 440

Çavuş ŞAHİN

Aktif Öğretim Yöntemlerinden Beyin Fırtınası Yöntemi ve Uygulaması

441- 450

 

 

 

Cilt / Vol : 13

Sayı / No : 2

Yıl / Year : 2004

Yazarın Adı

Makalenin Adı

Sayfa No:

Perihan Dinç ARTUT

Kamuran TARIM

Okulöncesi Kubaşık Öğrenme Uygulamaları: Toplama İşlemine Yönelik Bir Uygulama Örneği

1- 11

Sema ÇETİN BAYCANLAR

Cemal Süreya’nın Yazılarında Edebiyat Ve Dil Üzerine Görüşleri

11- 26

Nilüfer BEKLEYEN

Foreign Language Anxiety

27- 40

Raziye GÜNAY BİLALOĞLU

Okul Öncesi Eğitimde Hıgh/Scope Yaklaşımı

41- 56

Serpil CANBAŞ    

Hatice DOĞUKANLI

Hatice DÜZAKIN

Tobin Q Orani Ve Günümüzde İşletme Kararlari Açisindan Önemi

 

57- 74

Zeynel CEBECİ

Türkiye Ulusal E-Üniversitesi İçin Bir Model Çalışması

75- 88

Suna ÇETİN

Nergis KILINÇ

Tüysüz Köyü Bazaltının Duvar Karosu Sırlarında Kullanım Olanakları

89- 96

Aşkın Çokövün

Le Statut De La Langue Françaıs Face A La Mondıalısatıon

97- 104

İ. Çetin DERDİYOK

Musa Bigiyef Ve Tatar Türkçesiyle Yazılmış Hâfız Divanı Şerhi

105- 116

Bilal GENÇ

New Trends In Teachıng And Learnıng Vocabulary

117- 126

İsmail GÜNEŞ

Soner YAKAR                                  

Sosyal Sigorta Finansman Yöntemleri Ve Türkiye’de Sosyal Sigorta Kurumlarının Finansman Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

127- 142

Oğuz KUTLU

Ruken Akar VURALl

 

Öğretmenlerin “Öğrenci Kontrolü (Learner Control)” Stratejisi’ Ni Kullanma Düzeylerinin, Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

143- 156

Fatma DEMİRCİ OREL

Market Markaları Ve Üretici Markalarına Yönelik Tüketici Algılamaları

157- 174

Hüseyin ÖZGEN

Kemal Can KILIÇ

Bahattin KARADEMİR

Öğrenmenin Kurumsallaşmasında Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımı    

175- 188

Ruken Akar VURAL

Oğuz KUTLU

Eleştirel Düşünme: Ölçme Araçlarının İncelenmesi Ve Bir Güvenirlik Çalışması

189- 200

Azmi YALÇIN

A. Esmeray YOĞUN ERÇEN

Kültür İle Şekillenen Çatışma Tepkileri Üzerine Bir Uygulama

 

201- 218

Şaziye YAMAN

 

A Research Tool In Investıgatıng Elt Teachers’ Thınkıng: The Repertory Grıd Observatıon Tool (Checklıst & Notes)

219- 232

Gökhan Edge YAPICI

Erdoğan BADA

Language Learning Strategies Of Efl Learners

233- 242

Neslihan COŞKUN

Elektronik Ticaretin Gelişiminde Temel Dinamikler ve Gelişimi Önündeki Engeller

243- 258

İndex

 

259- 272

 

 

 

Cilt / Vol : 13

Sayı / No : 1

Yıl / Year : 2004

Yazarın Adı

Makalenin Adı

Sayfa No:

Kemal Can KILIÇ

Hüseyin ÖZGEN

Bahattin KARADEMİR

Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanmasında Bilgiye Bakış Açısının Rolü: Kapalı Bilginin Yeni Ürünlere Dönüşümü

1 -  20

İlhan DALCI

Veyis Naci TANIŞ

 Benefits Of Computerized Accounting Information Systems On The JIT Production Systems

21 -  36

Mustafa ÇEKER

Anonim Ortaklıklarda Pay Sahiplerinin Yönetime Katılması

37 -  56

Hakkı ÇİFTÇİ

Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Stratejisi

57 -  74

Ebru ÖZGÜR

Hüseyin GÜLER

1. Düzeydeki 12 İstatistiki Bölgenin Gelişmişlik Durumlarının Faktör Analizi ile İncelenmesi

75 -   88

Nuriye Zeynep ÖKTEN

Ali ACARAVCI

Türkiye İmalat Sanayiinde Schumpeterci Yaklaşımın Test Edilmesi

89- 102

Harun UÇAK

Enflasyon Hedeflemesi ve Alternatif Para Politikası Hedeflemelerine Göre Değerlendirilmesi

103 -  120

Hakkı ÇİFTÇİ

 

Türk Sigorta Sektörünün Sorunları; DEA Analizi ile Türk Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi

121 -  150

Haluk GÖKALP

 

Bir Osmanlı Memurunun Hâl-İ Pür-Melâli: Sergüzeşt-i İstolçevî

151 -  166

Bülent ÖZKAN

Metindilbilimi, Metindilbilimsel Bağdaşıklık ve Haldun Taner’in "Onikiye Bir Var" Adlı Öyküsünde Metindilbilimsel Bağdaşıklık Görünümleri

167 -  184

Yeter TORUN

 

Dokuztekne Köyü’nden Derlenen Atasözleri ve Deyimler Üzerine Bir İnceleme

185 -  192

Engin ÇETİN

Eski Türkçedeki İnsan Yapımı Nesne Adlarında Ödünçlemeler Üzerine

193 -  210

A.Deniz ABİK

Nevâyî’nin Üç Eserindeki Deyimlerin Farsça ile Karşılaştırılması

211 -  222

Kazım ARTUT

Okul Öncesi Resim Eğitiminde Çocukların Çizgisel Gelişim Düzeylerine İlişkin Bir İnceleme

223 -  234

Bilal GENÇ

The Nature Of Reflective Thinking And Its Implications For In-service Teacher Education

235 -  244

Turgut BAĞIR

F.G. Lorca’nın Töre Konulu Üçlemesinde Trajik Olanın İrdelenmesi

245 -  252

 

 

 

Cilt / Vol : 12

Sayı / No : 12

Yıl / Year : 2003

Yazarın Adı

Makalenin Adı

Sayfa No:

İ.Çetin DERDİYOK

Sadi’nin Bostanı ve Ezop Masallarında Ortak Temalar

1 -  14

Bedri AYDOĞAN

Namık Kemal’ın Magosa Sürgünlüğü 

15 -  28

Gülden TÜM

Turning Students’ Isolated Sentence –BasedTexts Into Coherent Composıtıons

29 -  38

Serap ÇABUK     

 M.A. Burak NAKIBOĞLU

Çevreci Pazarlama ve Tüketicilerin Çevreci Tutumlarının Satın Alma Davranışlarına Etkileri İle İlgili Bir Uygulama

39 -  54

Ünal Ay

Canan MADRAN

Yönetici Geliştirme Eğitimlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

55 -  68

Zeynep HATUNOĞLU

Mesut BİLGİNER

Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Açısından Barter

69 -  80

 Prof.Dr. Hüseyin ÖZGEN

 Kemal Can KILIÇ

 Bahatttin KARADEMİR

Birlikten Kuvvet Doğar”: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bir Örgütlenme Modeli Olarak Ağ Organizasyonları Önerisi”

81 -  96

Ahmet Yılmaz ATA

Eş-Bütünleşme ve Nedensellik Testleri Altında İkiz

97 -  110

Fatih YÜCEL

Açıklar Hipotezi:  Türkiye Uygulaması 

 

Mediha ÖZATEŞ

Etude Du Personnage Femının Dans Le Roman Du XIXe  Sıecle Suıvant Les Idees De  Sımone  De Beauvoır”

111 -  124

Keramettin TEZCAN

 

Türk Vergi İdaresinin Tarihsel Gelişimi ve Bu Süreçte Geçirdiği Aşamaların Etkinlik Açısından Değerlendirilmesi”

125 -  146

Yaşare AKTAŞ ARTAS                       

Ebru DERETARLA GÜL

Ayperi SIĞIRTMAÇ

48- 86 Ay Çocuklar İçin Sayı ve İşlem Kavramları Testi’nin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

147 -  157

 

 

 

Cilt / Vol : 11

Sayı / No : 11

Yıl / Year : 2003

Yazarın Adı

Makalenin Adı

Sayfa No:

Muna Yüceol ÖZEZEN

Sözlü İletişim Türlerinde Adlandırma ve Sınıflandırma Sorunları

1 – 1 5

İlter ÜNLÜKAPLAN                    

Kolektif Karar Alma Sürecinde Temel Sorunlar

16 -  34

Tom McGOWAN                             

Barbara GUZZETTI

Çev: Ahmet DOĞANAY  

Edebiyat Temelli Sosyal Bilgiler Öğretimi

35 -  44

İlter ÜNLÜKAPLAN

1950 Sonrası Türkiye’de Uygulanan Genel Seçim Sistemlerinin Bireysel Tercihlerin Kolektif Tercihlere Yansıması Açısından İncelenmesi

45 -  60

Fatma DEMİRCİ OREL

Mehmet Cihan YAVUZ                 

 

Rekreasyonel Turizmde Müşteri Potansiyelinin BelirlenmesineYönelik Bir Pilot Çalışma

61 -  76

Mehmet C. MARIN

Is Itt Subsıtute Or Complement For Urban Transportation? Critical  Literature Review

77 -  89

Türkay BULUT  

Selma DURAK ÜĞÜTEN             

The Importance Of Student Perceptions 

In Language  Teaching

90 -  99

Fatih YÜCEL                                

Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Çevre Korumanın ve Ekonomik Kalkınmanın Karşıtlığı ve Birlikteliği

100-  120

Habibe ALDAĞ

Çok Ortamlı Öğrenmede İkili Kodlama

121-  135

M. Emre SEZGİN

Kuramı ve Bilişsel Model

 

 

 

 

Cilt / Vol : 10

Sayı / No : 10

Yıl / Year : 2002

Yazarın Adı

Makalenin Adı

Sayfa No:

Fatma SADIK

İlköğretim I. Aşama Sınıf Öğretmenlerinin Sınıfta

Gözlemledikleri Problem Davranışlar

1 -  23

Yaşare AKTAŞ ARNAS

Velilerin Okul Öncesi Eğitime ve Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Yönelik Tutumları

24 -  36

Bahar DARÇIN

Gözenekli Seramik Heykellerin Kimyasal Korunma Yöntemlerinin Araştırılması ve Açık Alanda Uygulanması

37 -  50

Nergis KILINÇ

Forsterit Mineralinin Seramik Ürünlerde 1150 C’de Mikroyapı ve Yüzey Sertliğine Etkileri

51 -  63

Zülal ERKAN

Sonay GÜÇRAY

Sabahattin ÇAM

Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Ana Baba Tutumları ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi

64 -  75

Bedri AYDOĞAN

Edebiyat Derslerinin İçeriğinin Değiştirilmesi Konusunda Çıkan Tartışmalar

76 -  99

İsmail GELEN

Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Düşünme Becerilerini Kazandırma Yeterliklerinin Değerlendirilmesi

100 -  119

Zülal ERKAN

Sosyal Kaygı Düzeyi Yüksek ve Düşük Ergenlerin Ana Baba Tutumlarına İlişkin Nitel Bir Çalışma

120 -  133

İlhan DALCI

Veyis Naci TANIŞ

Quality Costs and Their Importance In Cost and Management Accounting

134 -  147

 

 

 

Cilt / Vol : 9

Sayı / No : 9

Yıl / Year : 2002

Yazarın Adı

Makalenin Adı

Sayfa No:

Azmi YALÇIN

Tamer KILIÇ

Farklı Performans Değerlendirme Sistemlerine İlişkin İşgören Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

1 -  14

Binnur ERALDEMİR

Sanat Hayata Nasıl Bakar? Geçen ve Yaşanan Zamana Tony Cragg Aracılığıyla Bakmak

15- 29

Ayperi SIĞIRTMAÇ

 Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi

30 -  39

Bilal DUMAN

Küreselleşme Sürecinde Öğrenme-Öğretme Nasıl Yapılmalıdır?

40 -  55

Cemile ÇELİK

Mahmut DEVECİOĞLU

Otel işletmelerinin Ekonomik Krizden Etkilenme Düzeyleri ve Kriz Dönemlerinde Uyguladıkları Politikalara İlişkin Bir Araştırma

56 – 74

Mediha ÖZATEŞ

Etude Du Personnage Femının Dans Le Roman Du XIXe  Sıecle Suıvant Les Idees De  Sımone  De Beauvoır”

75 -  88

İsmail TUNCER

Türkiye’de İhracat, İthalat ve Büyüme: TODA-YAMAMOTO Yöntemiyle Granger Nedensellik Analizleri (1980- 2000)

89 -  107

Mediha SARI

İki Dilli Çocukların Çözümleme Yöntemiyle Okuma Yazma Öğrenirken Karşılaştıkları Güçlükler

108 -  122

Hilal İNAN

Yeni Bir Pazarlama Aracı Olarak İnternet ve Firmalar Arası Pazarlamada İnternet Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Sınıflandırılması

123 -  135

Canan MADRAN

Kamil ESEN

Yeniliklerin Kabul Süreci; Üniversite Öğrencileri ile Yapılan Bir Pilot Çalışma

136 -  152

Nazire AKBULUT

Munise AKSÖZ-YILDIRIM

Cavidan ÇÖLTÜ-İMRAN

Adnan Yücel’in Şiirlerinde Toplumsal Duyarlılık ve "Ses" Motifi

153 -  163

A.Rezan ÇEÇEN

Duygular İnsan Yaşamında Neden Vazgeçilmez ve Önemlidir?

164 -  170

Zuhal OKAN

Learning to Teach English: From Practicum to First Year Teaching

171 -  184

 

 

 

Cilt / Vol : 8

Sayı / No : 8

Yıl / Year : 2001

Yazarın Adı

Makalenin Adı

Sayfa No:

Nilgün ANAFARTA

Serdar ÖZGENLİK

Örgütsel Kariyer Planlamaya İlişkin Bir Yöntem Önerisi

1 -15

Bedri AYDOĞAN

Bazı Kaynaklardaki Uyakla İlgili Bilgiler Üzerinde Görüşler

16 -  32

Mehmet BİLGİN

 

Üniversite Öğrencilerinin Değerlerinin ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İrdelenmesi

33 -53

Cemile ÇELİK

İnsan Kaynakları Yönetiminde Audit ve Örgüt Performansına Katkısı

54 -69

Nilüfer DALKILIÇ

The Role of Foreign Language Classroom Anxiety in English Speaking Courses

70 -82

Zeki DOĞAN

Zeynep TÜRK

Turgut ÇÜRÜK

Yabancı Para İle Düzenlenmiş Mali Tabloların Ulusal Paraya Çevirisinde Kullanılan Yöntemler ve Mali Tablolar Üzerindeki Etkisi

83 -105

Sonay S. GÜÇRAY

 

Ergenlerde Karar Verme davranışlarının Öz-Saygı ve Problem Çözme Becerileri Algısı ile İlişkisi

106 -  121

Hüseyin KALYONCU

 

Yakınsama Analizine Neoklasik Yaklaşım: Türkiyenin 67 İlinin Gelir Yakınsama Üzerine Bir Uygulama

122 -147

Figen KARADAYI

Beşinci Boyut: İnsan Gelişimi ve Toplumsal Gelişime İlişkin Bir Proje

148 -164

Figen KARADAYI

 

Gençlerin Babalık Rolüne İlişkin Tutumları, Kendi Babalarının Davranışı ve Sosyo Demografik Faktörlere İlişkisi

165 -188

Figen KARADAYI

Sosyo-tarihsel Yaklaşım ve Kültürel Psikoloji

189 -  218

Mehmet KARAKUŞ

Eğitim Programlarında Eliştirel Düşünmeyi Geliştirmenin Geliştirmenin Bir Yolu Olarak Bilişsel Araştırmalar Vakfı (Congnitive  Research Trust) Etkinlikleri

219 -237

Azim ÖZTÜRK

Doğan ÜNLÜCAN

Kriz Dönemlerinde Örgütsel Değişim Yönetimi: Teori E ve Teori O Yaklaşımları

238 -  248

Keramettin TEZCAN

 

Franchising Sisteminde Know-Now Karşılığında Dar Mükelleflere Yapılan Ödemelerin Vergisel Boyutu

249 -260

Oğuz YURDAKUL

Erkan AKTAŞ

Türkiye’de Un Sanayi Sektörünün Analizi

261 -274

 

 

 

Cilt / Vol : 7

Sayı / No : 7

Yıl / Year : 2001

Yazarın Adı

Makalenin Adı

Sayfa No:

Müfit GÖMLEKSİZ

Ayten İFLAZOĞLU

Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Temel Eğitim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı ve Benlik Saygıları Üzerindeki Etkisi

1 -  18

Kamuran GÖZÜBATIK TARIM

 

İlköğretim Dördüncü Sınıf Matematik Dersinde Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Kullanımı ve Uygulama Sonuçları Uygulama Sonuçları

19 -  33

Birsel AYBEK

 

İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretmeninin Sosyal ve Diğer Bilimlerle İlişkisinin Değerlendirilmesi

34 -  48

Turan AKBAŞ

Okuma - Yazma Güçlüğü ve Okul

49- 57

Turan AKBAŞ

Kız ve Erkek Çocuklara Yönelik Cinsel Tacizler

58 -  76

Songül TÜMKAYA

 

İlköğretim Okullarındaki Öğretmen ve Öğrencilerin Depresyon Belirtilerinin Araştırılması

77 -  96

Bedri AYDOĞAN

Servet-İ Fünun Döneminde Edebiyat Üzerinde Oluşan Polemikler

97 -  106

Bedri AYDOĞAN

Hançerli Hanım Hikaye-İ Garibesi" Adlı Yayın Üzerine Bir Değerlendirme

107 -140

Mustafa APAYDIN

Ziya Paşanın Emil Çevirisinin Önsözü

141 -  164

Mustafa APAYDIN

Biyografik Romanlar ve Türk Edebiyatında Biyografik Romanın Gelişimi Üzerine Bazı Gözlemler

165 -176

Ali Osman ATEŞ

Hadislerin Değerlendirilmesinde Aklın Konumuyla Bazı Tartışmalar

177 -  188

Azim ÖZTÜRK

Ebru ÖZGÜR

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Toplam Kalite Yönetiminin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma

189 -204

Nurhan TEKEREK

Halk Tiyatrosu Geleneğimizde "Soyutlama-Apstraction" ve Yapısal Yansımalar

205 -213

Aydın ÜNSAL

 

Mali Başarılı ve Mali Başarısız Şirketlerin Ayırımını Sağlayan Diskriminant Fonksiyonunun Bulunması

214 -234

 

 

 

Cilt / Vol : 6

Sayı / No : 6

Yıl / Year : 2000

Yazarın Adı

Makalenin Adı

Sayfa No:

Şükran KILBAŞ

Adana İli Liselerinde Eğitsel Kol Çalışmalarının Durumuna İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri

7 -  20

Mehmet BİLGİN

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitiminde Çağdaşlaşma

21 -  36

Fulya CENKSEVEN

Kekemelik Üzerine

37 -  48

Fatma UUZAMAZ

Ergenlerde Sosyal Beceriler ve Değerlendirme Yöntemleri

49 -  58

Cemalettin AYIK

İşitme Engelli Öğrencilerin Kullanmakta Olduğu Bireysel İşitme Cihazlarının Okul Ortamında Verimli Kullanımına İlişkin Durum Saptaması

59 -  70

Mediha ÖZATEŞ

Lecture Phonologique De L’image Publicitaire

71 -  81

Nazik GÜLBEYAZ

La Litterature Objective A Travers Les Gommes, Le Voyeur, La Jalousie, Trois Romans D’alain Robbe-Grillet

82 -  99

Erdoğan BADA

Culture In ELT

100 -  110

Turan PAKER

Teaching Practice From Student  Teachers’ Perspective

111 -  118

Hasan BEDİR

Rana YILDIRIM

Teachers’ Enthusiasm In ELT Classes: Views Of Both Students And Teachers

119 -  130

Rana YILDIRIM

Gülden MERSİNLİGİL

Use Of Mother Tongue In ELT Classes: When And Why?

131 -  142

Songül TÜMKAYA

Ayten İFLAZOĞLU

Ç.Ü. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Otomatik Düşünce ve Problem Çözme Düzeylerinin Bazı Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

143 -  158

Ayten İFLAZOĞLU

Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin Temel Eğitim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarısı ve Matematiğe İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi

159 -  172

Özlem KAF

Hayat Bilgisi Dersinde Bazı Sosyal Becerilerin Kazandırılmasında Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisi

173 -  184

Hatice DOĞUKANLI

Yıldırım Beyazıt ÖNAL

Adana İli Kapsamında Hisse Senedi Yatırımcıları Profilinin ve Hisse Senedine Yatırım Kararlarında Etkili Olan Faktörlerin Araştırılması

185 -  209

Murat DOĞANLAR

Metin TOPRAK

Türk Ekonomisinde Firma Ölçeği ve Piyasa Rekabet Düzeyi

210 -  226

Mehmet TURAN

Ünal AY

An Investigation Of Turkish Employee’s Job Dissatisfaction Responses: An Exploratory Study

227 -  238

Harun BAL

 

Yabancı Sermaye Yatırımlarına Yönelik Uluslararası Kuruluşların Faaliyetleri ve Türkiye Ekonomisinde Yabancı Sermaye Yatırımları

239 -  263

İskender Hakkı SARIGÖZ

An Analysis Of Teaching Practice By ELT Teacher Trainees

264 -  279

Hayal KÖKSAL

The Role Of Teachers At The "Movement Of TQM In Turkey"

280 -  287

Asım SALDAMLI

Otel İşletmelerinde Stres Kaynakları ve Çalışanlar Üzerindeki Etkileri: Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama

288 -  302

Zeki DOĞAN

Kur Değişmelerinin İşletmeler Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Bu Etkilerin Yönetimine İlişkin Bir Alan Çalışması

303 -  329

Zühal OKAN

I’ve Been a Constructivist and Didn’t Know It

330 -  337

 

 

 

Cilt / Vol : 5

Sayı / No : 5

Yıl / Year : 1998

Yazarın Adı

Makalenin Adı

Sayfa No:

Mustafa ŞENER

Türkiye’de Belediyelerin Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri

7 -24

Jale SAĞLAR

A. Kadir TUAN

Çok Uluslu Şirketlerin Muhasebe Yapıları ve Muhasebe Uygulamalarını Etkileyen Yapısal Faktörler

25 -  43

Zeki DOĞAN

Yunus CERAN

Çevre Muhasebesi Konusunda Yapılan Çalışmalara Genel Bir Bakış

45 -  56

M. Ali MORDOĞAN

Teşvik Kredilerinin Türleri ve Yatırımlara Etkileri

57 -  72

Hilal İNAN

Gümrük Birliği’nin Türk Konfeksiyon Sektörü Üzerindeki Etkisi

73 -  86

Yıldırım Beyazıt ÖNAL

Genel Olarak Finansman Şirketleri ve Türkiye’de Finansman Şirketlerinin Satıcı/Üretici Firmalar Açısından Değerlendirilmesi

87 -  98

Aydın KIRMAN

 

Necati Bey Divanı’nın İlk Yüz Gazelindeki Benzetme Sanatlarının Dil Yönünden İncelenmesi (*)

99 -144

Caştegin TURGUNBAYEV

Er Töştük Destanında Bildirme Kipleri Çekimleri

145 -180

H.Dilek BATİSLAM

Kâni’nin Mensur Letâifnâmesi ve Hezliyyatı

181 -  185

Zülal AKÜNAL OKAN

Dil ve Cinsiyet Reklam Dili Çözümlemesi

187 -  198

Erdoğan BADA

Role Of Native Language In Elt: Factors Affecting Transfer

199 -  207

Nevide AKPINAR DELLAL

 

Das Türkenbild  In Deutschsprachigen "Newen Zeitungen  Aus Der Ersten Halfte Des 16. Jahrhunderts

209 -219

Neşe KAYRIN

TCDD 6. Bölge Başmüdürlüğü Personel ve Eşlerinin Aile Planması Yöntemlerine İlişkin Bilgi, Görüş ve Eğilimleri

221 -  227

Aytekin KESKİN

İki Dilli Sözlük Bilgisi (Lexikographie) ve ’Dillerarası Eşdeğerlik Sorunsalı

229 -242

Ahmet TARCAN

La Notion Du Bonheur Et Voltaire

243 -252

A. Ali KOÇ

Türker DÖLEKOĞLU

Süpermarket Imajını Belirleyen Faktörler

253 -  266

 

 

 

Cilt / Vol : 4

Sayı / No : 4

Yıl / Year : 1996

Yazarın Adı

Makalenin Adı

Sayfa No:

Bedri AYROĞAN

Mehmet Akif’in Manzum Hikayeleri

7 -  54

Şükrü Haluk AKALIN

Saltuk-Name’deki Ata Sözleri

55 -69

Mehmet ÖZMEN

Bir Eksilti Cümle Tipi Üzerine

71 -  82

İsmail GÜNEŞ

Yerel Yönetimler ve Siyasal Faktörler

83 -  92

Yıldırım Beyazıt ÖNAL

Nakit Yönetiminin Önemi ve İşleyişi:-Türkiye Örneği-

93 -104

Azim ÖZTÜRK

Türkiye’de Halkın Yönetime Katılması, Mevcut Yerel Yönetim Anlayışı ve Çözüm Bekleyen Temel Sorunlar

105 -116

Soner ÖĞÜT

The Effects Of Population Grojth On Social Wefare In  LDC’s AND Turkey

117 -  137

Osman ASLAN

Çeviribilimsel Metin Çözümlemesinin Çeviri Sürecinde, Uygulamasında ve Eğitimindeki Yeri

139 -  150

Z. Refia YILDIRIM

Türkiye’de Enflasyon Vergisi Üzerine Bir Deneme

151 -160

Ünal AY

Kariyer Merkezli Personel Politikası  

161- 167

Erol KAYRA

Nuran ASLAN

Yabancı Dil Öğretiminde Genel Kültür ve Çevri Olgusu

169 -176

Hüseyin ÖZGEN

Murat TÜRK

Kar Amacı Gütmeyen Örgütlerde Yönetim

177- 185

Zühal AKÜNAL OKAN

An Overvıew of The Realities Behind The English-Medium Education

187 -195

Yelda BUGAY TEKGÜL

Teknolojik Değişim ve Rekabet Gücü

197- 205

 

 

 

Cilt / Vol : 3

Sayı / No : 3

Yıl / Year : 1995

Yazarın Adı

Makalenin Adı

Sayfa No:

Fuat ÖZDEMİR

Mustafa APAYDIN

Türk Halk Şiirinde Anlatım Tekniği

 

5 -15

Fuat ÖZDEMİR

Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikayesinin Yapısı

17 -  32

Fuat ÖZDEMİR

Karacaoğlan’ın Dünya Görüşü ve Eğitim Anlayışı

23 -  26

Nejat ERK

Export-İmport Performance And Economic Growth:

27 -  48

Muammer TEKEOĞLU

Türkiye’de Karayoluyla Transit Eşya Taşımacılığı

49 -  63

Erhan YILDIRIM

Ekonomik Yapı ve Ölçek Ekonomileri

65 -  82

Ümit Rüstem ALGAN

Türkiye’de Turizm Sektörü ve Turizm Sektörü İle İlgili Projeksiyonlar

83 -  95

H.Altan ÇABUK

Türkiye’de 1969- 1988 Dönemi İhracat ve İthalat Aylık Fiyat Endeks Trendlerinin Analizi

97 -113

H.Altan ÇABUK

Serap ÇABUK

Bir İşletmede Reklamın Satışlar Üzerindeki Etkisinin Translog Satış Reklam Modeli İle İncelenmesi

115 -  125

Serap ÇABUK

 

Bir Edüstride Faaliyet Gösteren İki Firmanın Bölgesel Düzeyde Rekabet İlişkilerinin Pazarlama Karması

Elemanları Yardımıyla İncelenmesi

127 -137

 

 

 

Cilt / Vol : 1

Sayı / No : 2

Yıl / Year : 1987

Yazarın Adı

Makalenin Adı

Sayfa No:

Altan ESERPEK

Evrimci Yaklaşımın Yeniden Değer Kazanması

3 -18

Ülkü S. KÖYMEN

Öğretimde Eğitim Teknolojisinin Rolü ve Önemi

19 -  24

Asker KARTARI

Kırsal Kesim Gençliğinin Gelişimi Olumsuz Yönde

25 -  38

Mine MENGİ

Üniversitelerimizde Anadili Öğretimine İlişkin Sorunlar

39 -  50

İ. Çetin DERDİYOK

Adana Mânilerinde Hazır Söz Kalıpları 

51 -  60

Mustafa APAYDIN

Celal Sahir’in Şiiri

61 -  71

 

 

 

Cilt / Vol : 1

Sayı / No : 1

Yıl / Year : 1987

Yazarın Adı

Makalenin Adı

Sayfa No:

Nejat Erk

 

Revealed Comparative Advantage And  Protectionist Policies An Analysis Of Turkey’s Foreign Trade in 1980

3 -  8

Hikmet İYİDİKER

Gelişen Ülkelerde ve Türkiye’de İşsizlik Sorunu

9 –  16

Ümit Rüstem ALGAN

Farklı Regresyon Doğrularında Parametrelerin Karşılaştırılması ve "Chow" Test; Türkiye’de Bazı Döviz Kurları Üzerine Bir Deneme

17 -  26

Nalan CİNEMRE

Ayrışım Çözümlemesi Yöntemi İle Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Başarılı ve Başarısız Şeklinde Gruplandırılmaları

27 -  34

Altan ÇABUK

Esnek Fonksiyonları Tahmin Edebilme Gücü

35 -  42

Mustafa SOYSAL

Onaltıncı Yüzyılda Adana İlinin Mufassal Defterine Göre Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerinde Bir Araştırma

43 -  54

Hüseyin ÖZGEN

A Comparison Of Joint Ordering Rule And Other Inventory Order Systems

55 -  62

Mohammed MUGHISUDDIN

Foreign Penetrations Of The Middle East And  The Emergence Of Nontraditional Elites And  Ideologies In The Region: A Perspective

63 -  78

Mahmut TEKIN

Bitkisel Yağ Sanayinde Stok Kontrolü

79 -  92

Ali KARA

Enflasyon Ortamında Firmaların

Fiyatlama Stratejileri

93 -  98

 

 

 

 

 101 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2017 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics